Przetarg na roboty budowlane: Część I remont drogi gminnej w m. Marianów oraz budowa drogi w m. Kawęczyn- Dino i budowa zjazdu w m. Kawęczyn; Część II budowa chodnika w m. Kawęczyn

Informacja z wybory oferty plik pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia plik pdf

Odpowiedz na pytanie potencjalnego Wykonawcy z 12 mraca 2021 roku plik pdf

Odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców plik pdf

3. uzgodnienia z ZDP plik pdf

4. projekt stałej organizacji ruchu plik pdf

6. Decyzja pozwolenia na budowę plik pdf

7. uzgodnienia ZDP plik pdf

8. Projekt stałej organizacji ruchu plik pdf

9. Zarząd Usług Wodnych w Turku plik pdf

10. Pozwolenie wodno-prawne plik pdf

11. Dezycja - pozwolenie na budowę plik pdf

14. uzgodnienie z ENERGA operator plik pdf

15. Zakład Usług Wodnych plik pdf

16. Fibrehost Sp. z o.o. plik pdf

17. Orange plik pdf

Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf

SWZ plik pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy plik word

Załącznik nr 2 oświadczenie przesłanki wykluczenia plik word

Załącznik nr 3 zobowuiązanie podmiotu plik word
Załącznik nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej plik word
Załącznik nr 5 wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia plik word
Załącznik nr 6 wzór umowy plik word
Załącznik do umowy RODO plik word
Dokumentacja projektowa 
Część I remont drogi gminnej w m. Marianów
Projekt budowlany plik pdf 
Przedmiar robót plik pdf
STWIORB plik pdf
Plan sytuacyjny plik pdf
Przekrój normalny plik pdf
budowa drogi w m. Kawęczyn- Dino 
Projekt budowlany plik pdf 
Przedmiar robót plik pdf
STWIORB plik pdf
Plan sytuacyjny plik pdf
Przekrój normalny plik pdf
budowa zjazdu w Kawęczynie
Projekt budowlany plik pdf 
Przedmiar robót plik pdf
STWIORB plik pdf
Plan sytuacyjny plik pdf
Przekrój normalny plik pdf
Część II budowa chodnika w m. Kawęczyn
Projekt budowlany plik pdf 
Przedmiar robót plik pdf
STWIORB plik pdf
Plan sytuacyjny plik pdf
Przekrój normalny plik pdf