Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kawęczynie” 23.07.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie plik pdf

SIWZ plik pdf

zał. 1 opis przedmiotu zamówienia plik doc

zał. 2 formularz ofertowy plik doc

zał. 3 formularz cenowy plik doc

zał. 4 oświadczenie o spełnieniu warunków plik doc

zał. 5 oświadczenie o braku wykluczenia plik doc

zał. 6 gr kapitałowa plik doc

zał. 7 istotne postanowienia umowy plik pdf

zał. 8 wzór zobowiązania plik doc

zał. do umowy o RODO plik pdf