Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie przewiduje się przeprowadzić w 2020 r.

Gmina Kawęczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Plan zamówień poniżej progów unijnych