Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Budowa Żłobka w Gminie Kawęczyn"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie 

SIWZ

Wzór zobowiązania

Formularz ofertowy 

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku wykluczenia

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz części zamówienia - podwykonawcy

Wykaz robót

Wykaz osób

Projekt umowy

Klauzula informacyjna RODO

Umowa przetwarzania danych RODO

Branża budowlana

Branża Elektryczna

Branża sanitarna