„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku wykluczenia

Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej

Wykaz części zamówienia podwykonawcy

Wykaz robót

Wykaz osób

Projekt umowy

Program funkcjonalno - użytkowy

Wzór zobowiązania

RODO

Umowa RODO