Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Żdżary o dł. 0,811 km".

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 1 formularz ofertowy

Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 3 Oświadczenie o braku wykluczenia

Zał. 4 Grupa kapitałowa

Zał. 5 Podwykonawcy

Zał. 6 Wykaz robót

Zał. 7 Wykaz osób

Zał. 8 Projekt umowy

Zał. 10 RODO

Zał. 11 Umowa przetwarzania danych RODO

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

STWIORB

Wykaz specyfikacji

Odtworzenie  trasy i punktów  wysokościowych

Rozbiórka elementów dróg

Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

Oczyszczenie  i  skropienie  warstw  konstrukcyjnych

Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca  z 2014r.

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Kosztorys ofertowy

Plan sytuacyjny

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Przekrój normalny