Przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów”

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Marianów
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
SIWZ
OGŁOSZENIE
FORMULARZ OFERTOWY
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH
WYKAZ ROBÓT
WYKAZ OSÓB
PROJEKT UMOWY
KLAUZULA RODO
UMOWA NA PRZETWARZANIE DANYCH
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA