Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
SIWZ
OGŁOSZENIE
FORMULARZ OFERTOWY
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH
WYKAZ ROBÓT
WYKAZ OSÓB
PROJEKT UMOWY
KLAUZULA RODO
UMOWA NA PRZETWARZANIE DANYCH
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
STWIORB
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIAR ROBÓT
PLAN SYTUACYJNY
PRZEKRÓJ NORMALNY
PROFIL PODŁUŻNY