Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie powstał w styczniu 2013 r. Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Placówka mieści się w miejscowości Młodzianów w Gminie Kawęczyn.

ŚDS jest placówką pobytu dziennego - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

 Przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych.

Przybliżając założenia ŚDS-ów rozwiniemy nazwę tego typu placówek:
Środowiskowy - czyli zlokalizowany i działający na określonym obszarze, mający na     celu włączenie podopiecznych w życie społeczne;
Dom - czyli miejsce przyjazne, znane, dające pomoc i oparcie;
Samopomocy - czyli starający się swoim działaniem wyrobić umiejętności wzajemnej   pomocy, pomagający w tworzeniu grup wsparcia dla uczestników i ich rodzin.

Celem działalności naszego Domu jest kompensowanie niepełnosprawności poprzez zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne obejmujące:

W zajęciach uczestniczy 30 osób. Uczestnictwo w nich jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych. Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolności do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności. Prowadzimy treningi umiejętności życiowych, społecznych i spędzania czasu wolnego, higieny osobistej, gospodarowania własnymi środkami finansowymi oraz terapię ruchową.
 
Treningi prowadzone są w pracowniach:
1. Kulinarnej
2. Komputerowej
3. Teatralnej
4. Ogrodniczo-porządkowej

5. Plastyczno - rękodzielniczej

Ze względu na specyfikę niepełnosprawności psychicznej i intelektualnej, istotnym elementem terapii jest poznawanie nowych miejsc, kontakt z kulturą i sztuką. Dlatego też ŚDS prowadzi dodatkowo zajęcia rekreacyjne: wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wycieczki do teatru i kina, nordic walking, grzybobrania, turnieje bilarda, tenis stołowy itp.
Zakres i poziom świadczonych form pracy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników na podstawie opracowanych przez kadrę (IPPWA). Placówka zatrudnia kadrę wyróżniającą się odpowiednimi predyspozycjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi, są to głównie młode osoby z wykształceniem wyższym.

Adres: Młodzianów 25 62-704 Kawęczyn

 Kontakt: Tel. 63 288 72 15

e-mail: sdsmlodzianow@wp.pl

 Kierownik: Teresa Michalska

http://www.mlodzianow.naszsds.pl/