Przetarg nieograniczony pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Urząd Gminy w Kawęczynie”.

Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty.pdf 
 
Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
 Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 

Ogłoszenie.pdf 

SIWZ.pdf 

zał. 1 formularz ofertowy.doc

zał 2 ośw. o spełnieniu warunków.doc

zał 3 ośw. o braku wykluczenia.doc

zał. 4 wykaz robót.doc

zał. 5 wykaz osób.doc

zał. 6 gr kapitałowa.doc

zał 7 istotne postanowienia umowy.pdf 

zał. 8 podwykonawcy.doc

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

 (w tym: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, SSTWiORB, Przedmiar robót, Audyt energetyczny i oświetleniowy oraz Ekspertyza ornitologicznachiropterologiczna)
 (KLIKNIJ LINK ABY POBRAĆ DOK. PROJEKTOWĄ)