sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

 
 
 
KOMPETENCJE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  OSP 
 
 
  I. 1. Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.
      2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP należy:
            1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,
            2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,
            3) udzielenie absolutorium Zarządowi OSP,
            4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
            5) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
            6) wybór spośród siebie Zarządu w liczbie.......osób ( ustala Walne Zebranie Członków OSP
                w statucie OSP ), z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,
            7) wybór spośród siebie Komisji Rewizyjnej w liczbie.......osób ( ustala Walne Zebranie
                Członków OSP w statucie OSP ) i odwołanie tej Komisji Rewizyjnej,
            8) uchwalenie statutu OSP i jego zmiany,
            9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
          10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd,
                w szczrgólności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,
          11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez
                członków OSP,
          12) wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku,
          13) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,
          14) nadawanie członkowstwa honorowego OSP,
          15) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.
 
 II. 1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
      2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP jest zwoływane raz na.....lat ( ustala Walne Zebranie
          Członków OSP w statucie OSP ), a sprawozdawcze raz na rok.
      3. Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd,
          który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na........... dni
          ( ustala Walne Zebranie Członków OSP w statucie OSP ) przed terminem zebrania.
 
III. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:
         1) z własnej inicjatywy,
         2) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,
         3) na żądanie........( ustala Walne Zebranie Członków OSP w statucie OSP - np. 1/2 ) liczby
             członków OSP,
      2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym
          niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
      3. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP ustala władza lub osoby
          uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
      4. Nadzwycajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji
          Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać na te funkcje innych członków
          OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.
 
IV. Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi
      protokołów.
 
 
                                                                      *     *     *  
 
 
UWAGA:
 
1. Powyższa informacja została opracowana w oparciu o statut wzorcowy Ochotniczych
    Straży Pożarnych.
2. W poszczególnych jednostkach OSP obowiązują przepisy zawarte w statucie danej
    jednostki.
 
 
                                                                                            
 
 
                                                                                             Prezes
Opracował:                                                          ZOG ZOSP RP w Kawęczynie
                                                                                      Zenon Tomczyk
 
 
Data opracowania - 22 lipca 2005 r.
 
           
           

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl