sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻDŻARACH

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻDŻARACH

 
Do prawidłowego otwierania strony należy użyć przeglądarki Windows Internet Explorer
 
 
 
 
 
 
 
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 W ŻDŻARACH
 
 
 
  
         Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach rozpoczęła swoją działalność 15 maja 1947 roku. Założycielami jednostki byli druhowie: Szczegiecki Jan, Zduniak Kazimierz, Florczak Antoni, Tomczyk Stefan, Tylka Stefan, Zduniak Józef, Bajszczak Stefan, Korycki Józef i Korycki Franciszek. W skład pierwszego Zarządu OSP wybrani zostali druhowie: Prezes -  Zduniak Kazimierz, Naczelnik  -  Szczegiecki Jan, Sekretarz  -  Florczak Antoni, Skarbnik  -  Korycki Franciszek i Gospodarz - Zduniak Józef, a w skład Komisji Rewizyjnej OSP:  Przewodniczący -  Tomczyk Stefan oraz Członkowie Komisji -Tylka Stefan i Korycki Józef. Nie zabrakło innych członków OSP, którzy przyczynili się do dalszego rozwoju jednostki wspierając ją finansowo i duchowo. Byli to następujący druhowie: Nowak Franciszek, Zduniak Franciszek, Michalski Stefan, Michalska Helena, Majda Władysław, Jarek Antoni, Jankiewicz Zygmunt, Jankiewicz Bronisław, Kasprzak Zygmunt, Marciniak Józef, Jankiewicz Henryk i Osiewała Edward. W czerwcu 1949 roku zakupiono pompę ręczną z wozem konnym. Sprzęt ten był przechowywany w prywatnym budynku Prezesa. W styczniu 1955 roku na Walnym Zebraniu podjęta została uchwała o budowie garażu w czynie społecznym. Własnymi siłami wykonane zostały pustaki, z których przy pomocy miejscowej ludności wybudowano garaż. W garażu tym oprócz przechowywania sprzętu odbywały się zabawy taneczne i przedstawienia. Z uzyskanych z tego tytułu pieniędzy w 1962 roku została dobudowana sala taneczna. W 1963 roku została odkupiona od jednostki OSP z Turkowic motopompa M-400, która służyła do 1976 roku. W 1977 roku na Walnym Zebraniu druh Nykiel Józef z OSP w Tokarach przekazał jednostce motopompę M-800. W 1978 roku na Walnym Zebraniu podjęto uchwałę o rozbudowie strażnicy. Stopniowo gromadzono materiały z własnych funduszy. W czynie społecznym wykonano 2.800 szt. pustaków oraz zakupiono drzewo na wiązar dachowy. W 1983 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym nastąpiła zmiana Zarządu. W skład nowego Zarządu wybrani zostali druhowie: Prezes - Zduniak Kazimierz, Naczelnik - Michalski Ryszard, Zastępca Naczelnika - Jaśkiewicz Ryszard, Sekretarz - Nowak Ryszard, Skarbnik - Kaczmarek Zenon i Gospodarz - Szulc Kazimierz. W 1984 roku ze środków własnych, przy pomocy miejscowej ludności, Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Turku, funduszy prewencyjnych PZU oraz funduszy z Urzędu Gminy w Kawęczynie rozpoczęta została budowa nowej strażnicy, którą zakończono w 1988 roku. W tym okresie szczególnie zasłużonymi dla jednostki byli druhowie: Zduniak Kazimierz, Szczegiecki Jan, Michalski Adam, Kaczmarek Zenon, Janiak Eugeniusz, Michalski Ryszard, Nowak Ryszard, Zduniak Józef, Jaśkiewicz Mieczysław i Jaśkiewicz Ryszard. Druhowie ci wykazali się dużym zaangażowaniem w pracach społecznych oraz aktywnością w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W 1987 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym nastąpiła drobna zmiana Zarządu. W skład nowego Zarządu wybrani zostali druhowie: Prezes - Zduniak Kazimierz, Naczelnik - Michalski Ryszard, Wiceprezes - Jaśkiewicz Mieczysław, Sekretarz - Nowak Ryszard, Skarbnik -Kaczmarek Zenon i Gospodarz - Szulc Kazimierz. Na Walnym Zebraniu w 1988 roku zwiększony został skład Zarządu o jedną osobę. Do Zarządu wybrany został Jaśkiewicz Ryszard, któremu powierzono funkcję Zastępcy Naczelnika.  21  maja  1989 roku  nastąpiło  uroczyste  przekazanie  do  użytku  nowej strażnicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 1991 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dokonana została częściowa zmiana  Zarządu. Do składu nowego Zarządu wybrani zostali druhowie: Prezes -Zduniak Kazimierz, Naczelnik - Michalski Ryszard, Wiceprezes - Siemiątkowski Dariusz, Sekretarz -Nowak Ryszard, Skarbnik - Kaczmarek Zenon, Gospodarz - Szulc Kazimierz i Członek Zarządu odpowiedzialny za działalność MDP - Migdalski Karol. W kwietniu 1992 roku jednostka otrzymała zakupiony w  Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Turku przez Urząd  Gminy w  Kawęczynie  samochód  bojowy marki  " Żuk ". W 1993 roku Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do wykonania tynków zewnętrznych na budynku strażnicy. Prace zostały rozpoczęte i  jednocześnie  wykonane w  tym samym roku. Od 15 stycznia 1994 roku nastąpiła zmiana Gospodarza. Na funkcję tą po śmierci Szulca Kazimierza wybrany został Janiak Eugeniusz. W 1996 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dokonane zostały zmiany we władzach OSP.  Do nowego Zarządu wybrani zostali druhowie:  Prezes - Marciniak Bogumił, Naczelnik - Jaśkiewicz Ryszard, Wiceprezes - Zduniak Kazimierz, Sekretarz - Banasiak Zbigniew, Skarbnik - Marciniak Zygmunt Krzysztof, Gospodarz - Zduniak Józef i Kronikarz -  Michalski Ryszard, a do nowej Komisji Rewizyjnej druhowie: Przewodniczący -Kałużny Kazimierz, Członek Komisji  -  Maciejewski Sławomir i Członek Komisji -Nowak Ryszard. Z szeregu zadań, których podjął się Zarząd w tym składzie najważniejszym była gruntowna przebudowa i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym przeprowadzona  w  1999   roku.  Założono glazurę na podłodze i ścianach, wybudowano regał na naczynia, wyremontowano piece itp. Kolejna zmiana Zarządu i Komisji Rewizyjnej nastąpiła podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  w  2001  roku.  Nowe władze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zostały wybrane na kadencję 2001-2006. Zarząd: Prezes -Marciniak Bogumił, Naczelnik - Jaśkiewicz Ryszard, Wiceprezes -Michalski Ryszard, Zastępca Naczelnika - Marciniak Mariusz, Sekretarz - Maciejewski Sławomir, Skarbnik - Janiak Henryk, Kronikarz - Nowak Ryszard i Gospodarz - Kałużny Kazimierz. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący -Brzeziński Jerzy, Członek Komisji -Płuciennik Jan i Członek Komisji - Wolski Piotr. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 lutego 2001 roku Zarząd podjął decyzję o przebudowie sceny w celu wygospodarowania pomieszczeń socjalnych i sanitarnych. Wszystkie prace budowlane wykonali druhowie w czynie społecznym. Zakup materiałów budowlanych został sfinansowany ze środków otrzymanych w formie dotacji z Urzędu Gminy w Kawęczynie, środków własnych i środków otrzymanych jako darowizna po likwidacji Kółek Rolniczych. Przy pracach nad przebudową sceny wyróżnili się następujący druhowie: Bogumił Marciniak, Ryszard Jaśkiewicz, Sławomir Maciejewski, Edward Zduniak, Eugeniusz Migdalski, Mieczysław Jaśkiewicz, Ryszard Michalski, Paweł Wolski i Piotr Wolski. W 2002 roku uchwałą Rady Gminy Kawęczyn Nr XLIII/186/2002 z dnia 11 marca 2002 roku oraz na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A 6317/2002 r. jednostka stała się pełnoprawnym właścicielem budynku strażnicy wraz z przyległą działką o powierzchni 1,28 ha. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 października 2001 roku zgłoszono wniosek o wymianie podłogi na sali głównej strażnicy oraz w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych pod sceną. Rozpoczęto proces pozyskiwania i gromadzenia środków finansowych w celu zrealizowania tego doniosłego planu. W głównej mierze udało się pozyskać środki ze sprzedaży drewna otrzymanego na mocy uchwał Zarządu Powiatu Tureckiego i przekazanego nieodpłatnie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku w formie dwóch protokołów odbioru : z listopada 2005 roku i maja 2006 roku. Przy ogromie włożonej robocizny, przy zrywaniu starej podłogi, wylewaniu posadzek itd. wyróżniło się całe grono druhów, wystarczy wspomnieć, że podczas robót druhowie przepracowali 125 roboczo-dniówek na kwotę ponad 5.000 złotych. Do położenia płytek wybrano firmę Remontowo-Budowlaną "ADELIN" Tadeusz Gaździński. Prace zakończono w listopadzie 2006 roku. W dniu 15 stycznia 2005 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Prezes Bogumił Marciniak zgłosił wniosek o ufundowanie sztandaru organizacyjnego jednostce z okazji 60-lecia istnienia. Wniosek poddano głosowaniu, który przeszedł jednogłośnie. Po podjętej uchwale w trakcie zebrania druhowie jednomyślnie zadeklarowali dobrowolną darowiznę w wysokości 50 złotych od członka OSP na rzecz realizacji podjętej uchwały. Były to pierwsze środki finansowe, od których zaczęto gromadzić fundusze na sztandar. Następnie Zarząd wyszedł z wnioskiem do mieszkańców sołectwa jak i do szerokiego grona sympatyków pożarnictwa, właścicieli firm, zakładów pracy i różnych instytucji o wsparcie tej inicjatywy, który spotkał się ze zrozumieniem i aprobatą sponsorów, do których zwrócono się odpowiednim pismem. Według danych statystycznych na koniec 2005 roku jednostka liczyła:  36 członków czynnych,  4 członków  honorowych  i  8 członków MDP chłopców, posiadała  wyszkolonych:  2 naczelników OSP,  6 dowódców OSP,  8 operatorów sprzętu i  10 szeregowców, oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP i MDP chłopców.   Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 14 stycznia 2006 roku nastąpiła mała 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zmiana w składzie osobowym władz OSP w Żdżarach. Skład Zarządu: Prezes -Marciniak Bogumił, Wiceprezes-Naczelnik  - Jaśkiewicz Ryszard, Wiceprezes -Michalski Ryszard, Zastępca Naczelnika -Marciniak Mariusz, Sekretarz - Maciejewski Sławomir, Skarbnik - Janiak Henryk, Kronikarz -Banasiak Zbigniew i Gospodarz -Cepiński Bogdan. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący -Brzeziński Jerzy, Wiceprzewodniczący - Gabryjaniak Radosław, Sekretarz - Nowak Ryszard, Członek Komisji -Jaśkiewicz Piotr i Członek Komisji -Wolski Paweł. Według danych statystycznych na koniec 2006 roku jednostka liczyła:  35 członków czynnych,  2 członków  honorowych  i  8 członków MDP chłopców, posiadała  wyszkolonych:  2 naczelników OSP,  6 dowódców OSP,  8 operatorów sprzętu i 10 szeregowców, brała udział w działaniach ratowniczych w 3 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą 18 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP.  Na początku 2007 roku został powołany Komitet, który zajął się całością prac związanych z organizacją uroczystości obchodów 60-lecia. Komitet działał w składzie: Bogumił Marciniak - Prezes, Ryszard Jaśkiewicz - Naczelnik, Ryszard Michalski - Wiceprezes, Sławomir Maciejewski - Sekretarz i Henryk Janiak - Skarbnik. Komitet wyłonił wykonawcę sztandaru z grona oferentów, wybrał i zatwierdził w dniu 2 stycznia 2007 roku projekt graficzny sztandaru, a zwłaszcza stronę rewersu. Z dniem 26 lutego 2007 roku Wiceprezes-Naczelnik OSP Ryszard Jaśkiewicz będący jednocześnie radnym Rady Gminy Kawęczyn, w związku z  przepisami ustawy o samorządzie gminnym i  jednoczesnym brakiem jednoznacznej ich interpretacji złożył rezygnację z pełnionej funkcji i pracy w Zarządzie. W dniu 29 kwietnia 2007 roku nastąpił  odbiór sztandaru od wykonawcy z pracowni Pani Małgorzaty Czarneckiej w Murowanej Goślinie. W 2006 roku i na przełomie miesięcy marzec-kwiecień 2007 roku, w związku ze zbliżającymi się uroczystościami 60-lecia i nadania sztandaru druhowie wykonali szereg prac budowlano-malarskich, a w szczególności: konserwację i malowanie elewacji zewnętrznej strażnicy, malowanie i wymiana części rynien, malowanie dachu na części garażowej strażnicy oraz malowanie okien z zewnątrz od strony zachodniej. W dniu 20 maja 2007 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 60-lecia jednostki połączona z nadaniem i wręczeniem sztandaru organizacyjnego oraz gminnymi obchodami  "Dnia Strażaka".  Uroczystość rozpoczęła się przemarszem na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plac przy strażnicy OSP w Żdżarach, gdzie następnie została odprawiona Msza Święta. Podczas Mszy Świętej Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki dokonał poświęcenia sztandaru. Po Mszy Świętej odbyło się wręczenie sztandaru. Sztandar wręczał Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku Zbigniew Gradecki, a odbierał Prezes Zarządu OSP w Żdżarach Bogumił Marciniak przekazując go następnie pocztowi sztandarowemu w składzie: Sylwester Rykowski, Bogdan Cepiński i Karol Migdalski. Podczas uroczystości jednostka została odznaczona Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Były też odznaczenia dla zasłużonych strażaków, wystąpienia okolicznościowe oraz życzenia i gratulacje dla jubilatów  Według danych statystycznych na koniec 2007 roku jednostka liczyła:  35 członków czynnych i  2 członków  honorowych, posiadała  wyszkolonych:  2 naczelników OSP,  6 dowódców OSP,  2 kierowców operatorów sprzętu i 10 strażaków ratowników OSP, brała udział w 3 pożarach na terenie Gminy z ogólną liczbą 18 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W 2007 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 5.255 zł. - cała kwota z budżetu Gminy. Według danych statystycznych na koniec 2008 roku jednostka liczyła:  41 członków czynnych i  5 członków  honorowych, posiadała  wyszkolonych:  2 naczelników OSP,  6 dowódców OSP,  2 kierowców operatorów sprzętu i 10 strażaków ratowników OSP, brała udział w 4 pożarach na terenie Gminy z ogólną liczbą 24 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W 2008 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 6.817 zł., w tym: Gmina - 4.142 zł., Związek OSP RP - 800 zł. i środki własne jednostki - 1.875 zł. Jednostka OSP w Żdżarach jest jednostką terenową  typu S-1  (samochód w okresie wymiany), której wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych. Posiada murowaną strażnicę będącą własnością jednostki, w której znajduje się garaż z jednym stanowiskiem.  
 
UWAGA: Składy osobowe władz OSP kadencji 2001-2006 i 2006-2011 zamieszczone są na podstronie   
              OSP w Żdżarach-Składy osobowe-Zarząd/Komisja Rewizyjna 
 
                                                                                            Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
( Materiały źródłowe: dane z OSP w Żdżarach oraz relacje członków OSP w Żdżarach )
 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl