środa, 26 czerwca 2019r. Imienieny Jana i Pawła
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 6 stycznia - 17 lutego 2007 r. - KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA W OSP ZA 2006 r.

6 stycznia - 17 lutego 2007 r. - KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA W OSP ZA 2006 r.

 
 
Walne Zebrania Sprawozdawcze w OSP
 
        W dniach od 6 stycznia do 17 lutego 2007 r. w jednostkach OSP na terenie gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze, podczas których m.in. dokonano oceny działalności za 2006 r. We wszystkich jednostkach OSP działające tam Zarządy otrzymały absolutorium za miniony rok. Podjęto także plany działalności i plany finansowe na rok bieżący. W jednej z jednostek, w jednostce OSP w Tokarach dokonano zmiany w składzie Zarządu. Ze względu na złożoną rezygnację związaną ze zmianą miejsca zamieszkania przez dotychczasowego Prezesa Dariusza Ikrzaka, funkcję tą powierzono druhowi Henrykowi Kaźmierczakowi z Tokar Drugich, pełniącemu także funkcję kierownika orkiestry dętej OSP Tokary. Zebrania były obsługiwane przez Członków Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, Wójta i Zastępcę Wójta Gminy Kawęczyn, przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Turku oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku. Jak oceniają obsługujący, tegoroczna kampania sprawozdawcza w OSP została przygotowana i przeprowadzona prawidłowo. Frekwencja na zebraniach była dość wysoka, co pozwala stwierdzić, że cały czas istnieje zainteresowanie ochotniczym pożarnictwem jak również duże zaangażowanie w jego rozwój. Świadczyć o tym mogą m.in. przeprowadzone inwestycje i zakupy, a także organizowane bale i zabawy, które przynoszą jednostkom środki finansowe, a te z kolei przyczyniają się do rozwoju jednostek na terenie naszej gminy.
 
                                                                                            Opracowanie - Bożena Macudzińska
 
 
 Informacje z przebiegu Walnych Zebrań w poszczególnych OSP
 
 

 

WALNE ZEBRANIE OSP W MARIANOWIE

6 stycznia 2007 r.

  

      W dniu 6 stycznia 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Grzegorz Dzikowski i Członek Prezydium Krzysztof Dytwiński. W zebraniu uczestniczył Zastępca Wójta Henryk Binkowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Wiesław Tomczak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Kazimierza Kaczmarka,  na protokolanta - Jacka Pawlaka. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Mariusz Tomczak, Karol Rosiak i Marcin Heresztyn. W zebraniu na 33 członków czynnych uczestniczyło 26 członków oraz na 2 członków honorowych 2 członków. Sprawozdanie z działalności  przedstawił Prezes Wiesław Tomczak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Tadeusz Rosiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Sekretarz Marcin Heresztyn. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy zakupu samochodu "Żuk" z jednostki OSP w Kawęczynie, pozyskania drzewa na potrzeby jednostki oraz wymiany podłogi w strażnicy. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WALNE ZEBRANIE OSP W MILEJOWIE

20 stycznia 2007 r.

  

      W dniu 20 stycznia 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli:  Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie  Wiesław Tomczak i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jacek Pawlak. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Turku mł.bryg. Robert Bącała . Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jan Nowak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Stanisława Urbaniaka,  na protokolanta -  Kamilę Walczak. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Karolina Laskowska, Zbigniew Nerka i Piotr Papierski.   W zebraniu na 104 członków czynnych uczestniczyło 48 członków, na 6 członków honorowych uczestniczyło 2 członków, na 5 członków wspierających uczestniczył 1 członek i na 31 członków MDP uczestniczyło 11 członków. Sprawozdanie z działalności i plan działalności przedstawił Prezes Jan Nowak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Janusz Skurka, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Wiceprzewodniczący  Bogumił Laskowski. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

WALNE ZEBRANIE OSP W SKARŻYNIE

20 stycznia 2007 r.

  

      W dniu 20 stycznia 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Prezes Zenon Tomczyk i Członek Prezydium Krzysztof Dytwiński. W zebraniu uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Turku asp.sztab. Paweł Sołtysiak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jan Adamczyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Dariusza Siemiątkowskiego,  na protokolanta - Stanisława Jaśkiewicza. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Maciej Adamczyk, Artur Łakomy i Grzegorz Górski . W zebraniu na 40 członków czynnych uczestniczyło 23 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes Marian Smak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił  Skarbnik Kazimierz Antczak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Mikosik . Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

WALNE ZEBRANIE OSP W KAWĘCZYNIE

27 stycznia 2007 r.

  

      W dniu 27 stycznia 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Jan Adamczyk, Wiceprezes Grzegorz Dzikowski, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz Komendant Powiatowy PSP w Turku bryg. Leonard Soja. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Wojciech Dytwiński. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Antczaka,  na protokolanta -  Dominika Rykowskiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Henryk Binkowski, Marian Balcerzak i Paweł Serafiński. W zebraniu na 64 członków czynnych uczestniczyło 41 członków, na 4 członków honorowych uczestniczyło 2 członków, na 8 członków wspierających uczestniczyło 2 członków i na 20 członków MDP uczestniczyło 3 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Wojciech Dytwiński, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Marian Raszewski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jarosław Binkowski. W dyskusji nad sprawozdaniami wnioskowano o uszczegółowienie sprawozdania finansowego. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy uzupełnienia umundurowania oraz podjęcia uchwały w sprawie obchodów 50-lecia jednostki. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwały w sprawie działalności organizacyjno-programowej i zorganizowania uroczystości obchodów jubileuszowych 50-lecia OSP w Kawęczynie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WALNE ZEBRANIE OSP W TOKARACH

2 lutego 2007 r.

  

      W dniu 2 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku Zbigniew Gradecki, Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak  i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach Ewa Wojtczak. Otwarcia zebrania dokonał Wiceprezes-Naczelnik Kazimierz Michalak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Krzysztofa Kolendę,  na protokolanta -  Halinę Ambroziak-Juszczak. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Jan Jatczak, Tomasz Gidelski i Krzysztof Śledź. W zebraniu na 50 członków czynnych uczestniczyło 41 członków i na 8 członków MDP uczestniczyło 8 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes-Naczelnik Kazimierz Michalak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Wiceprezes Krzysztof Śledź , a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Zygmunt Tomczak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Prezesa przez Dariusza Ikrzaka do składu Zarządu wybrano Henryka Kaźmierczaka i powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wynagrodzenia za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz wykorzystania koty 15.000 złotych z budżetu gminnego na doposażenie i rozwój Orkiestry Dętej. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WALNE ZEBRANIE OSP W BĘDZIECHOWIE

3 lutego 2007 r.

  

      W dniu 3 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Wiesław Tomczak i Członek Prezydium Krzysztof Dytwiński. W zebraniu uczestniczył Zastępca Wójta Henryk Binkowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Grzegorz Dzikowski. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Lecha Błaszczyka,  na protokolanta - Bolesława Chojnackiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Andrzej Barcki, Rafał Błaszczyk i Tomasz Węckowski. W zebraniu na 32 członków czynnych uczestniczyło 22 członków. Sprawozdanie z działalności i plan działalności przedstawił Prezes Grzegorz Dzikowski, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Naczelnik Grzegorz Kurpik, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Wiceprzewodniczący Lech Błaszczyk. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy środków finansowych na ochronę przeciwpożarową i kalendarza imprez strażackich. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WALNE ZEBRANIE OSP W GŁUCHOWIE

10 lutego 2007 r.

  

      W dniu 10 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006.  Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach:  Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Krzysztof Kwinciak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Zbigniewa Gidelskiego,  na protokolanta - Jarosława Pasika. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Mariusz Grzesiak, Dariusz Grzesiak i Andrzej Kowalczyk . W zebraniu na 52 członków czynnych uczestniczyło 32 członków i na 24 członków MDP uczestniczyło 13 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Krzysztof Kwinciak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Julian Grzesiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Wiceprzewodniczący Janusz Jeżykowski. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Głuchowie, szkolenia strażaków, umundurowania i organizacji imprez kulturalnych. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WALNE ZEBRANIE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

10 lutego 2007 r.

  

      W dniu 10 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Prezes Zenon Tomczyk i Wiceprezes Jan Adamczyk. W zebraniu uczestniczyli: Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu mł.bryg. Marek Kubiak, Starosta Turecki Ryszard Bartosik, Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, Komendant Powiatowy PSP w Turku bryg. Leonard Soja, Kierownik Przedstawicielstwa TUiR "WARTA" SA w Turku Edward Krawczyk, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Edward Michalak,  Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich Małgorzata Wiatrowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Bożena Kolenda oraz radni i sołtysi z terenu działania jednostki OSP w Kowalach Pańskich.  Otwarcia zebrania dokonał Prezes Sylwester Górnicki. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano  Tadeusza Krupińskiego,  na protokolanta - Jana Gibasiewicza. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Józef Ochocki, Tadeusz Gośliński i Edmund Jacek. W zebraniu na 76 członków czynnych uczestniczyło 53 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Sylwester Górnicki, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Zenon Glapiński, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Sekretarz Krystian Krawczyk. Projekt planu działalności przedstawił Sekretarz Tadeusz Krupiński. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006.  Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WALNE ZEBRANIE OSP W ŻDŻARACH

17 lutego 2007 r.

  

      W dniu 17 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Jan Adamczyk, Wiceprezes  Grzegorz Dzikowski, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Bogumił Marciniak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Janiaka,  na protokolanta - Sławomira Maciejewskiego. W zebraniu na 35 członków czynnych uczestniczyło 28 członków i na 8 członków MDP uczestniczyło 4 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Bogumił Marciniak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Henryk Janiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Brzeziński. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy jubileuszu 60-lecia jednostki, wysokości składki na 2008 rok, podziału budżetu na ochronę przeciwpożarową, odpłatności za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz dofinansowania sztandaru dla OSP w Żdżarach z nadwyżki budżetowej. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.


 

                                                                                            Opracowanie - Zenon Tomczyk 

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl