niedziela, 11 czerwca 2023r. Imienieny Barnaby i Feliksa
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator Płatności za odpady komunalne 2023

Płatności za odpady komunalne 2023

Informujemy, że z początkiem roku 2023 nie uległa zmianie wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2023 nadal obowiązują stawki uchwalone Uchwałą Rady Gminy Kawęczyn XLI/279/2021  z dnia 29 listopada 2021 roku, wysokość stawki obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny (tzw. śmieci segregowane),
  • 46,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (tzw. śmieci niesegregowane),
  • 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca ulgi z tytułu posiadania kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów (wtedy opłata za odpady komunalne od jednego mieszkańca wynosi 21,00 zł miesięcznie);

Opłatę należy uiszczać, bez wezwania, do 25-tego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc np. do 25-go stycznia za styczeń itd., na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

 56 8557 0009 2004 0400 0101 0040

 Warto pamiętać, aby w tytule przelewu lub wpłaty podawać nadany numer podatnika np. S000001

 Kiedy składać nowe deklaracje oraz ich korekty?

 Na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996r. o porządku i czystości  w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519): 

  • Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości albo  w lokalu w budynku wielolokalowym. 
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana liczby osób związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, zmianą sposobu zbierania odpadów komunalnych - kompostownik), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
  • Ponadto zgodnie z art. 6m ust. 4 powyższej ustawy, właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2:

Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszająca wysokość:

-        zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

-        opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wzór deklaracji opłaty za odpady komunalne dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy w Kawęczynie: w zakładce DRUKI DO POBRANIA   -> DEKLARACJA ŚMIECIOWA lub bezpośrednio pod adresem linku: www.kaweczyn.pl/kaweczyn/deklaracja-odpady-komunalne.docx oraz stacjonarnie w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie – w Biurze Obsługi Interesanta.

 Więcej informacji dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie – pokój nr 17 lub pod numerem telefonu: (63) 288 59 27.

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl