piątek, 29 maja 2020r. Imienieny Teodozji i Magdaleny
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Nr XXX/208/2017 Rady Gminny w Kawęczynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Nr XXX/208/2017 Rady Gminny w Kawęczynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą

Nr XXX/208/2017 Rady Gminny w Kawęczynie z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie określenia zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji

i ustanowienia jego regulaminu.

Gminny Zespół Rewitalizacji , zwany dalej Zespołem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Kawęczyn, zwanego dalej Wójtem, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn  oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

2. Zespół reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Kawęczyn, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

3. Zespół uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do Rewitalizacji Gminy Kawęczyn.

4. Zespół uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta związanych z rewitalizacją.

5. Zespół liczy od 6 do 12 osób. Kadencja Zespołu upływa z momentem zakończenia procesu rewitalizacji.

II. Zasady naboru do Gminnego Zespołu Rewitalizacji

 1. Członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji powołuje Wójt Gminy Kawęczyn w drodze zarządzenia.
 2. Gminny Zespół ds. Rewitalizacji liczy nie mniej niż 6 i nie więcej niż 12 członków, w tym:
 1. nie więcej niż 2 przedstawicieli gminy i gminnych osób prawnych wskazanych przez Wójta Gminy Kawęczyn,
 2. nie więcej niż 2 radnych wskazanych przez Radę Gminy Kawęczyn,
 3. nie więcej niż 2 przedstawicieli sołtysów wybranych ze swego grona,
 4. nie więcej niż 2 przedsiębiorców z terenu Gminy Kawęczyn,
 5. nie więcej niż 2 przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kawęczyn,
 6. nie więcej niż 2 mieszkańców z terenów Gminy Kawęczyn, nie będących członkami stowarzyszeń i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Kawęczyn,

3. Zgłoszenie kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji określonych w § 3 ust. 2 pkt 4-6 i następuje w formie pisemnej deklaracji Regulaminu. W ramach powołania do Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji będzie brane pod uwagę doświadczenie kandydatów w zakresie:

  1. znajomość sytuacji społeczno- gospodarczej i przestrzennej gminy,

       2. kreatywność, inicjatywa i umiejętność współpracy z lokalną społecznością

      oraz w zespole,

  1. doświadczenie we współpracy międzysektorowej,
  2. doświadczenie w sporządzaniu analiz, opracowań i raportów,
  3. komunikatywność.

4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji, z zastrzeżeniem § 3 ust 2 pkt 1-3., Wójt Gminy Kawęczyn zorganizuje spotkanie, podczas którego składający deklaracje wybiorą spośród siebie członków Zespołu. Z przebiegu wyboru sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni.

5. Członkostwo w Gminnym Zespole ds. Rewitalizacji może ustać;

 1. w wyniku śmierci,
 2. osobistej rezygnacji złożonej na piśmie,
 3. zakończenie kadencji w organach, z których był wybrany,
 4. przestał być mieszkańcem Gminy Kawęczyn,
 5. wykluczenia na wniosek 2/3 członków Zespołu.

6.      Lista członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn stronie internetowej www.kaweczyn.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej liczby członków Zespołu,

7.      Uczestnictwo w Gminnym Zespole ds. Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.

8.      Nabór kandydatów na członka Gminnego Zespołu Rewitalizacji trwa od dnia 25/07/ 2017 r. do 04/08/2017 r.

9.      Zgłoszenia kandydatów na członka Gminnego Zespołu Rewitalizacji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adres kaweczyn@kaweczyn.pl lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu gminy Kawęczyn lub przesłać na adres Urząd Gminy Kawęczyn,                              Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

 • niepodpisane
 • złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony
 • przesłane w innej formie niż wzór deklaracji.

 

 

 Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór członków Gminnego Zespołu ds.docx

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl