.

2011-03-31 12:38:47

SPOTKANIE KOŃCZĄCA PROJEKT „KURS MAŁEGO BIZNESU I KURS KOMPUTEROWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KAWĘCZYN”

W 29 marca 2011 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych odbyło się spotkanie podsumowujące  projekt „Kurs Małego Biznesu i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lat 2007- 2013 priorytet VII Promocja integracji społecznej działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL

W spotkaniu wzięło udział 36 uczestników projektu oraz zaproszeni goście Pan Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, Pani Ewa Wojtaczak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach, goście z Ukrainy Pan Aleksander Smoljak Wójt Gminy Suworowskoje, Pani Galina Walczuk - Księgowa Wydziału Oświaty, Pani Magdalena Ciołek Prezes zarzadu i koordynator biura LGD Turkowska Unia Rozwoju, Pani Agata Bryzgalska Koordynator projektu, Pani Beata Frontczak- trener kursu Mały Biznes.

Konferencje rozpoczęło wystąpienie Pani Agaty Bryzgalskie, po powitaniu zebranych, głos zabrał Wójt Gminy Kawęczyn który osobiście wręczył uczestnikom projektu podziękowania. Pani Agata Bryzgalska przybliżyła wszystkim zebranym jak wyglądała historia projektu, kiedy złożono wniosek, jak wyglądała jego realizacja. Pani Beata Frątczak omówiła przebieg Kursu Małego Biznesu, omówiła postępy i wyniki testów uczestników. Prezes Lokalnej Grupy Działania przybliżyła zebranym możliwości dotacji z LGD. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia Kursu oraz pedrive. Na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na uroczystą kolacje.