Przetargi do 30 tys. euro

„Zakup, dostawę i montaż ogrodzenia działki wiejskiej w Marianowie Kolonii oraz placu przy starej szkole w Tokarach Pierwszych".

„Zakup, dostawę i montaż ogrodzenia działki wiejskiej w Marianowie Kolonii oraz placu przy starej szkole w Tokarach Pierwszych".

Umowa przetwarzania danych RODO

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym w sołectwie Chocim

Informacja o wyborzę oferty

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym w sołectwie Chocim

Umowa przetwarzania danych RODO

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup wraz z transportem 2 bramek do piłki nożnej

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na zadanie  pn. Zakup wraz z transportem 2 bramek do piłki nożnej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „ Zakup, dostawa i montaż kostki brukowej”

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „ Zakup, dostawa i montaż  kostki brukowej”.

Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytane ofertowe na bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn

Formularz ofertowy

RODO

Umowa

Zapytanie ofertowe na zadanie pn „Budowa zjazdu tymczasowego w Marianowie Kolonii.” oraz „Remont przepustu w Będziechowie.”

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Formularz Ofertowy

Wzór umowy

RODO

Budowa Zjazdu Tymczasowego

Przedmiar

Projekt budowlany

PROJEKT OZNAKOWANIA CZASOWEGO

PROJEKT OZNAKOWANIA DOCELOWEGO

Zapytamie ofertowe na „ Remont świetlicy wiejskiej w Marianowie”.

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Kosztorys ofertowy

Umowa na przetwarzanie danych osobowych

Zapytanie ofertowe ”Malowanie korytarza i wykonanie lapmerii z paneli ściennych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie"

Zapytanie ofertowe ”Malowanie korytarza i wykonanie lapmerii z paneli ściennych w budynku Środowiskowe Domu Samopomocy w Młodzianowie"

Formularz ofertowy z załącznikami

Zapytanie ofertowe pn. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. Przebudowa linii średniego napięcia 15 kV w miejscowości Marianów

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawa i montaż ogrodzenia części placu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na  zakup, dostawa i montaż ogrodzenia części placu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie.

Zapytanie ofertowe na zakup 2 kosiarek i traktorka ogrodowego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe  na zakup 2 kosiarek i traktora ogrodowego wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do projektu „Ja w Internecie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Odpowiedz na zapytanie potencjalnego wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. formularz oferty - załącznik nr 1,

2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu –załącznik nr 2.

3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z grupą kapitałową- załącznik nr 3

4. Oświadczenie RODO - załącznik nr. 4

5. projekt umowy - załącznik nr 5

6. Szczegółowy opis zamawianego sprzętu

Zapytanie ofertowe: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kawęczyn tj.: Nowy Świat, Dziewiątka i Żdżary.

                                        Informacja o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy z załącznikami
wzór umowy
RODO
Projekt budowlany Żdżary
Kosztorys ofertowy Żdżary
Projekt budowlany Dziewiątka
Kosztorys ofertowy Dziewiątka
Projekt budowlany Nowy Świat
Kosztory ofertowy Nowy Świat

Zapytanie ofertowe pn: "Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn w 2019 roku"

Informacja o wyborze oferty

Kawęczyn, dnia 08.01.2019 r.

 

oznaczenie sprawy: Zo.OOR-ORK.1/2019                                                

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się postanowienia Regulaminu. Na podstawie złożonych ofert zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 1. 1.     Nazwa i adres Zamawiającego:

      Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, REGON 000541345,
      NIP 668-122-40-79, tel.: 63 288 59 10, e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl, fax 63 288 59 40

     www.kaweczyn.pl

 

 1. 2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn w 2019 r. Załączniki nr 2 do niniejszego Zapytania zawiera szczegółowy wykaz oraz przewidywane ilości artykułów biurowych. Określony wyżej załącznik stanowi integralną całość niniejszego zapytania ofertowego.

 

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 2. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 2 niniejszego zapytania asortymentu na inne typowe.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych niż wymienione w zał. nr 2 materiałów. 
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia,                             a więc możliwe jest zamówienie przez Zamawiającego mniejszych ilości towaru aniżeli ilości podane w ofercie stanowiącej załącznikach nr 1 do umowy.
  2. Dostawy będą realizowane na podstawie zleceń Zamawiającego.
  3. Zamawiający wskaże w pisemnym zleceniu zamawiane produkty oraz ich ilość.
  4. Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych materiałów w zależności od potrzeb własnych do limitu posiadanych środków finansowych.

 

CPV 30197000-6, CPV 30190000-7

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące       warunki:

-   posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

-    zdolności techniczne lub zawodowe

-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia

 Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3

 

 1. 4.       Termin realizacji zamówienia:

- Dostawa artykułów biurowych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2019 r. do siedziby Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48 będzie realizowana sukcesywnie (partiami), w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze, licząc od dnia złożenia zamówienia, zgodnie z tygodniowym lub miesięcznym zapotrzebowaniem składanym faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też osobiście.

 

 

5. Istotne postanowienia umowy:

a.       Istotne postanowienia umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

b.       Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały w systemie miesięcznym, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw.

 1. Zapłata, w formie polecenia przelewu, za daną partię towaru nastąpi po jej odbiorze, poświadczonym protokołem odbioru. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury, na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury.
 2.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku udzielenia w okresie ostatnich 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, dodatkowych dostaw stanowiących 100% wartości zamówienia podstawowego polegających na rozszerzeniu dostawy zgodnej  z przedmiotem zamówienia.

 

6. Kryterium oceny ofert : 100% cena

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną.
 2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
 3. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru :

                               

                                               cena oferty najniżej skalkulowanej brutto

    liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 %

                                                            ceny oferty ocenianej brutto

 

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym i cenowym - Załącznik nr 1 i 2
 2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp-  Załącznik nr 3

 

 

8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marta Wojtczak tel: 63 288 59 10 / e-mail: wojtczak@kaweczyn.pl

 

9. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert

 - Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- być sporządzona w języku polskim

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, e-mail/fax

- być podpisana czytelnie przez wykonawcę

 

Formularz ofertowy należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z następującym opisem:

 „Oferta na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn w 2019 r.”   

               

- Ofertę wypełnioną zgodnie z treścią formularza stanowiącego zał. nr 1 oraz zał. nr 2 niniejszego zapytania należy w zamkniętej kopercie przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62 -704 Kawęczyn, Biuro Obsługi Interesanta w terminie nieprzekraczalnym do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 11:00.

-Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie oraz na stronie internetowej pod adresem:  www.kaweczyn.pl/kaweczyn/pl/aktualnosci/przetargi-i-ogloszenia/przetargi-do-30-tys.-euro

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści    złożonych ofert.

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione.

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

- Ze względu na ograniczenia finansowe dane oferty firm mogą zostać odrzucone, a cała procedura powtórzona. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

10. Załączniki:

-     Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

-         Zał. nr 2 – Formularz cenowy i wykaz artykułów biurowych

-         Zał. nr 3 – Oświadczenie     

-         Zał. nr 4 – Wzór umowy                                               

Do pobrania:

Załączniki

Umowa

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na 2019r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na „Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Kawęczyn w 2019 roku”

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy + załaczniki

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe pn. "Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn"

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

RG-LK.2601.15.2018

  Kawęczyn, 14.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie uproszczone  prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

        Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn,

        REGON 311019480  NIP 668-187-54-86

        Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40

 2.     Opis przedmiotu zamówienia:

             

      Przedmiotem zamówienia są usługi:

„Wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)      Zamówienie obejmuje wykonanie usługi w miejscowościach o następujących danych

       adresowych:

- Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie

  adres: Skarżyn 26a, 62-704 Kawęczyn

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach

        adres: Tokary Pierwsze 43a, 62-704 Kawęczyn

     - Ośrodek Zdrowia w Tokarach Pierwszych NZOZ

 adres: Tokary Pierwsze 47, 62-704 Kawęczyn

 

2)      Szacunkowa ilość nieczystości ciekłych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwania umowy wynosi: 500 m3/rok. Podana szacunkowa ilość nieczystości płynnych może się zwiększyć lub zmniejszyć o ok. -/+ 20% w zależności od rzeczywistego zużycia wody w okresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy,  w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmniejszenia bądź zwiększenia zamówienia. Taka zmiana ilości w w/w granicach nie stanowi istotnej zmiany umowy.

3)      Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy (załącznik nr 3 do zap. ofertowego).

4)      Wykonawca zobowiązany jest do mechanicznego wypompowania nieczystości płynnych ze zbiorników i wywiezienia ich do punktów zlewnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym /osobiście, telefonicznie lub pisemnie/.

5)      Zapewnienia częstotliwości wywozu nieczystości płynnych odpowiadającą zapotrzebowaniu Zamawiającego.

6)      Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania ofert oraz w okresie trwania umowy aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kawęczyn oraz aktualną umowę ze stacją zlewną.

7)      Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, klęskach żywiołowych.

8)      Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał porządek na terenie posesji np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast sprzątnięte.

9)      Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Kawęczyn.

10)  Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz nieczystości wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

11)  Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o sytuacjach uniemożliwiających realizację umowy.

12)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.

 

CPV: 90.00.00.00–7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania

                                          i usługi ekologiczne

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące       warunki:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Kawęczyn.

-    zdolności techniczne lub zawodowe oraz

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Kryterium oceny ofert – najniższa cena
 1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena -100%.
 2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za 1 m3 wywozu nieczystości.
 3.      Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za jednostkę 1 m3 wywozu nieczystości ciekłych.
 5. Cena jednostkowa brutto za  1 m3 będzie porównywana z innymi ofertami.
 6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
 7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 8.  Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru:

 

         cena oferty najniżej skalkulowanej brutto

liczba punktów oferty  = -------------------------------------------------- × 100 pkt

                                                                         cena oferty ocenianej brutto

 

 

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp-  Załącznik nr 2
 3. Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 3

 

Ponadto Wykonawca poda Zamawiającemu w formularzu ofertowym informację o posiadaniu bądź ewentualnym braku aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Kawęczyn. Zamawiający w oparciu o dane z formularza ofertowego zweryfikuje w/w inf. w gminnym rejestrze zezwoleń.

 

 1.   Termin realizacji zamówienia.

 

Od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

 1.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Malwina Jasiak tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19.

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru  Formularza ofertowego  w zamkniętej kopercie z następującym opisem:

Oferta na usługę pn. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie  nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn” na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn

Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2018 r. do godz. 11:00.

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione.

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip/przetargi-i-ogloszenia/przetargi-do-30-tys-euro

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

 1. Załączniki :

 

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1pkt 1 i ust. 1b ustawy PZP – Załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawa do Urzędu Gminy w Kawęczynie wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kawęczyn” współfinansowanych ze

Informacja o wyborze oferty

 

Odpowiedz na zapytania

 

Informacja o zmianie zapisu w zapytaniu ofertowym

 

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych: geograficznej, biologicznej, chemicznej i fizycznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

SKANY

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Zapytanie ofertowe

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa do Urzędu Gminy w Kawęczynie,wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kawęczyn

Informacja o unieważnieniu

Zapytanie 

Zapytanie z zalacznikami

Zapytanie ofertowe: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn, tj. Nowy Świat, Młodzianów."

Informacja o wyborze oferty

informacja

Zapytanie ofertowe "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn tj. Nowy Świat, Młodzianów"

Zapytanie ofertowe

Załączniki: formularz ofertowy, oświadczenia

Wzór umowy

Projekt budowlany Nowy Świat

Kosztorys ofertowy Nowy Świat

Projekt budowlany Młodzianów

Kosztorys ofertowy Młodzianów

Zapytanie ofertowe pn."Rozbudowa Placu Rekreacyjnego w Kawęczynie"

Zapytanie ofertowe

Formularza ofertowy z załącznikami

Wzór umowy

Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn

Informacja o wyborze oferty

Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,

REGON 311019480 NIP 668-187-54-86

Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40

 2.Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”. Sprzedaż i dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania następujących obiektów z terenu Gminy Kawęczyn:

a) Urząd Gminy w Kawęczynie - ok.20 ton ekogroszku luzem

b) Ośrodek Zdrowia w Kowalach Pańskich - ok. 50 ton ekogroszku luzem

c) Ośrodek Zdrowia w Tokarach - ok. 25 ton ekogroszku luzem

d) OSP Milejów - ok. 3 ton miału wysokokalorycznego

e) OSP Kawęczyn - ok. 3 ton miału wysokokalorycznego

f) OSP Kowale Pańskie - ok. 3 ton miału wysokokalorycznego

g) OSP Skarżyn - ok. 1,5 tony miału wysokokalorycznego

h) OSP Skarżyn - ok. 1 tony węgla kostki

i) OSP Tokary - ok. 2 ton węgla kostki

j) OSP Głuchów - ok. 2 ton ekogroszku workowanego

k) Młodzianów nr 25 – pomieszczenia socjalne – ok 6 ton ekogroszku workowanego

l) OSP Marianów – ok. 0,5 tony węgla kostki

ł) OSP Będziechów – ok. 0,5 tony węgla kostki

m) OSP Żdżary -0,5 tony węgla kostki

 1. Łącznie około 118 ton opału (+/- 20%), w tym: 10,5 ton miału wysokokalorycznego o wartości opałowej co najmniej 23.000 kcal, 4,5 tony węgla kostki o wartości opałowej 30.000 kcal, około 8 ton ekogroszku workowanego o wartości opałowej 27.000 kcal i około 103 tony ekogroszku luzem.
 2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym transportem i na własny koszt w ilościach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego do wysokości zamówienia.
 3. Do każdej dostawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikat jakości opału, potwierdzający spełnienie warunków określonych w niniejszym zapytaniu.

2.5. Ilość zamówionego miału węglowego wysokokalorycznego, węgla oraz ekogroszku należy traktować szacunkowo. Ilość ta może się zwiększyć lub zmniejszyć o ok.+/- 20% w zależności od rzeczywistego zużycia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia umowy tj. 31 grudnia 2019 roku. Taka zmiana ilości dostaw w w/ w granicach nie stanowi istotnej zmiany umowy.

2.6. Umowy zostaną zawarte na ceny jednostkowe, w przypadku zmiany wielkości zapotrzebowania , dostawca nie zmieni cen jednostkowych miału, węgla oraz ekogroszku, a zapłata dokonana zostanie tylko za faktycznie dostarczony i przyjęty przez Zamawiającego miał, węgiel oraz ekogroszek.

2.7 W ramach gwarancji dostawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany miał, węgiel, ekogroszek w terminie 7 dni od daty pisemnego lub telefonicznego powiadomienia go o zastrzeżeniach.

CPV 09.11.12.10-5

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

- zdolności techniczne lub zawodowe

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 1. Kryterium oceny ofert – najniższa cena
 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną.
 2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
 3. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru :

cena oferty najniżej skalkulowanej brutto

liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 %

ceny oferty ocenianej brutto

4.1 Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym.
 2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za 1 tonę węgla , miału bądź ekogroszku oraz łączną cenę brutto dla realizacji zamówienia.
 3. Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z uwzględnieniem kosztów dostawy węgla, miału bądź ekogroszku do kotłowni wskazanych budynków.
 4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT;
 5. Cena oferty jest stała przez cały okres realizacji.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp- Załącznik nr 2
 1. Termin realizacji zamówienia.

Od momentu podpisania umowy do 31.12. 2018 r.

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Malwina Jasiaki tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19.

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z następującym opisem:

Oferta na „Dostawę węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn” na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn

Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 26.09.2018 r. do godz. 11:00.

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione.

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi do 30 tys. euro

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

 

 1. Załączniki :
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 i 1b ustawy PZP – Załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów"

Informacja
 
Zapytanie ofertowe
 
Załączniki

Zapytanie ofertowe pn. "Malowanie elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych"

Informacja o wyborze oferty
 
 
Zapytanie ofertowe
 
Załączniki
 
 

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków"

Informacja o wyborze oferty
 
 
Zapytanie ofertowe
 
Załączniki

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

Informacja o wyborze oferty
 
Zapytanie ofertowe
 
Załączniki
 
 
 

Zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie audytów energetycznych dla budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich oraz budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Tokarach"

Informacja o wyborze oferty
 
 
 

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

 

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

 
 
 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

Informacja o unieważnieniu
 
 
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

 
 
 

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

 
 
 

Zapytanie ofertowe na "Bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn".

INFORMACJE OWYBORZE OFERTY
 
 
 

Zapytanie ofertowe na "Usługę transportową podopiecznych Środkowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie".

 
 
Zaptranie ofertowe

Zapytanie ofertowe na "Montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego instalacji wewnętrznej odbiorczej budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie"

Informacja
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy przeprowadzenia badań ankietowych wraz z opracowaniem ankiet i raportu z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kawęczyn

 
 

„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn”

Informacja
 
Zapytanie ofertowe

„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn”

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
Uniewaznienie

Informacja o wyborze oferty pn."Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Głuchów, Dzierzbotki i Żdżary"

Informacja o wyborze oferty "Wymiana kotła wraz z armaturą oraz cieplikiem w budynku Ośrodku Zdrowia w Tokarach"

Zakup, dostawa i montaż nowej kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego.

 
 
 

Informacja o wyborze oferty pn. "Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego w miejscowości Tokary Pierwsze"

Informacja o wyborze oferty na "Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn".

                                                 Informacja o wyborze oferty
                                                 Informacja o wyborze oferty 

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na „Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2018 roku”.

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej.

 

Zapytanie ofertowe na „Usługę transportową podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”.

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziewiątka i Będziechów".

                                                          Informacja o unieważnieniu.pdf 

Zapytanie ofertowe na usługę biegłego rewidenta w ramach projektu pn.„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe pn."Remont dróg na terenie Gminy Kawęczyn"

INFORMACJA
 

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.„Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ 4 ŁAWEK NA TERENIE CMENTARZA GETTO CZACHULEC

Zapytanie ofertowe pn.„W Żdżarach dobry pomysł mamy – plac zabaw urządzamy”.

 
 

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. "Bieżące całoroczne utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Kawęczyn".

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. " Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV - montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów".

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kawęczyn, Dziewiątka, Kowale Pańskie i Wojciechów".

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na Instalacje systemu monitoringu w Urzędzie Gminy w Kawęczynie tj. wykonanie instalacji monitoringu na korytarzu (parterze) budynku A i B

Zapytanie ofertowe na " Opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostarczenie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic promocyjnych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja

 

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Przebudowę istniejących linii napowietrznych nn 0,4 kV w miejscowościach: Głuchów, Marcjanów, Nowy Świat"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 

Zapytanie ofertowe na "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn"

Informacja o wyborze
 
 
 

Zapytanie ofertowe na "Dostawę mebli biurowych i konferencyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie wraz z transportem, montażem i ustawieniem”

 
 
 
 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn "

 
 

Zapytanie ofertowe pn. "Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gm

 
 
 
 
 
 

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Leśnictwo i Marianów oraz przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn 0,

 
 
 
 

Zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych tj. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na zewnętrz budynku

 
 
 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Leśnictwo i Marianów oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4

Informacja o wyborze oferty: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Informacja o wyborze oferty na „Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2017 roku”.

Zapytanie ofertowe na "Usługę transportową podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”.

 
 

Informacja o wyborze oferty na „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.

 
 

Informacja o wyborze oferty pn. "Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”.

Zapytanie ofertowe pn. „Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie”

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

INFORMACJA

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do środy 31 sierpnia do godziny 11:00.

 
ODPOWIEDZ NA PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

Informacja o wyborze oferty pn. „Bieżące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn”.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Bieżące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn”.

Zapytanie ofertowe na "Remont schodów zewnętrznych z pochylnią dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie "

 

Zapytanie ofertowe na "Budowę ogrodzenia terenu i chodnika dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych”.

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”

 

Informacja o wyborze oferty pn: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie

Informacja o wyborze oferty na "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kawęczyn"

Zapytanie ofertowe pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ramach zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn

 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Ekspertyzy chiropterologiczne w ramach zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn"

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w drodze zapytania ofertowego wg Regulaminu UG do 30 tys. e. na "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kawęczyn".

 

Informacja o wyborze oferty w drodze zapytania ofertowego wg Regulaminu UG do 30 tys. e. na "Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2016 roku”.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Dostawa i sprzedaż węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn"

 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Marcinów, Milejów, Chocim oraz przebudowa linii 0,4 kV wraz z montażem oświetlenia uliczn

 
 
INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW
 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Kawęczyn"

Informacja o wyborze oferty:
 
Zapytanie ofertowe:
 
Załączniki:

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015-2018 i aktualizację gminnej ewidencji zabytków."

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn"

 
 

Zapytanie ofertowe na "Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2015 roku"

 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Przebudowa linii 0,4 kV. Montaż oświetlenia ulicznego w miescowościach: Marcinów i Będziechów"