niedziela, 09 sierpnia 2020r. Imienieny Romana i Romualda
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator Doradztwo z zakresu obsługi Wnioskodawców Programu Czyste Powietrze

Doradztwo z zakresu obsługi Wnioskodawców Programu Czyste Powietrze

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą  Kawęczyn a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25lipca 2019r., Gmina Kawęczyn realizuje program priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE” dla mieszkańców naszej gminy. W ramach tego programu w Urzędzie Gminy  jest udzielane doradztwo z zakresu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Informacje będą udzielane  od poniedziałku do czwartku w pok. Nr 11 ( I Piętro, budynek A)  w piątek informacje można uzyskać na Punkcie Obsługi  Interesanta. Telefon do kontaktu:  632885921 ; 632885924

Poniżej przedstawiamy informacje jakie są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

A

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1

Okres realizacji przedsięwzięcia

data rozpoczęcia – nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie

planowany termin zakończenia – max. 24 miesiące lub max. do 31.12.2019 (dla budynków nowobudowanych)

2

Podstawowe dane wnioskodawcy

(imię, nazwisko, pesel, urząd skarbowy, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania itp.)

3

Numer rachunku bankowego wnioskodawcy, nazwa banku (IBAN)

4

Ogólne informacje o budynku/wydzielonego lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana będzie inwestycja/przedsięwzięcie:

 • adres,
 • liczba lokali w budynku,
 • elektroniczny nr księgi wieczystej w formacie: aaaa/bbbbbbbb/c
 • nr ewidencyjny działki,
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • powierzchnia, na której prowadzona jest działalność,
 • rok oddania budynku do użytkowania albo rok uzyskania pozwolenia na budowę.

5

Rodzaj obecnie stosowanego paliwa (na cele ogrzewania lub ogrzewanie ciepłej wody użytkowej):

 • węgiel,
 • biomasa
 • ciepło sieciowe,
 • energia elektryczna,
 • gaz ziemny,
 • gaz propan-butan,
 • olej opałowy,
 • geotermalna/aerotermalna.

B

ZAKRES PRZDSIĘWZIĘCIA – czyli co chcę zrobić

6

Planowane źródło ciepła po modernizacji:

 

a)        rodzaj planowanego źródła ciepła - jakie będzie po zakończeniu przedsięwzięcia:

 • węzeł cieplny,
 • system ogrzewania elektrycznego,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • pompa ciepła grunt lub woda,
 • pompa powietrzna,
 • kocioł olejowy,
 • kocioł na węgiel,
 • kocioł na biomasę.

b)       koszt planowanego źródła ciepła,

c)        czy wymagane jest przyłącze, jeżeli tak, to należy oszacować koszt przyłącza

7

Czy będę modernizować instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

 

a)    jaki rodzaj instalacji będę wykonywać, czy będzie to: grzejnikowa, podłogowa, grzejnikowo-podłogowa, inna

(jaka?)

b)   koszt instalacji

8

Czy będę docieplać mój dom

 

a)        rodzaj, grubość, powierzchnia oraz koszt docieplenia przegród planowanych do termomodernizacji:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu,
 • ocieplenie dachu/stropodachu,
 • ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
 • ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną,
 • ocieplenie podłogi na gruncie,

 

 • ocieplenie ścian wewnętrznych.

9

Czy będę wymieniać stolarkę okienną

 

Powierzchnia, koszt zakupu i wymiany, współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] nowej stolarki z podziałem na:

 • okna/drzwi balkonowe,
 • okna połaciowe,
 • przegrody przeźroczyste nieotwieralne.

10

Czy będę wymieniać drzwi zewnętrzne

 

Powierzchnia, koszt zakupu i wymiany, współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] z podziałem na:

 • drzwi zewnętrzne,
 • drzwi/bramy garażowe.

11

Czy będę instalować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła:

a)        graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej,

b)       koszt całkowity.

12

Czy będę instalować odnawialne źródła energii (uwaga! Dofinansowanie tylko w formie pożyczki)

 

a)        kolektory słoneczne:

 • rodzaj kolektorów (próżniowe, płaskie, inne),
 • liczba kolektorów,
 • miejsce montażu (dach, elewacja, grunt, inne)
 • koszt całkowity.

b)       Instalacja fotowoltaiczna

 • moc instalacji [kWp],
 • czy mikroinstalacja będzie podłączona do sieci dystrybucyjnej?
 • koszt całkowity.

C

MIESIĘCZNY ŚREDNI DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

 

a)        informacje o każdej osobie tworzącej wraz z wnioskodawcą gospodarstwo domowe:

 • imię i nazwisko,
 • pesel,
 • stopień pokrewieństwa,
 • wartość rocznego dochodu w PLN,
 • rodzaj dochodu,
 • rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód,
 • urząd skarbowy.

b)       Przygotować dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów

Jeżeli Wnioskodawca zaznacza, że jest:

Podatnikiem – należy przedstawić kopię deklaracji podatkowej za przedostatni rok podatkowy z potwierdzonym wpływem do właściwego urzędu skarbowego (pieczęć US/UPO) lub oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego (z terminem ważności 3 miesiące od daty wystawienia) – dotyczy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-28, PIT-16A

Nieopodatkowany – należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieopodatkowaniu Wnioskodawcy ,oraz właściwy dokument potwierdzający wysokość dochodów nieopodatkowanych tj.:

a)        W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – oryginał zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym złożenie wniosku (Z terminem ważności 3 miesiące od daty wystawienia) lub kopię nakazu płatniczego w sprawie podatku rolnego i leśnego z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku oraz umowę dzierżawy lub umowę o wniesieniu wkładów gruntowych (jeżeli dotyczy)

b)       W przypadku innych dochodów nieopodatkowanych – dokument potwierdzający wysokość dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym złożenie wniosku, w zależności od dochodu np.: decyzja, zaświadczenie, deklaracja, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie sądu, wyrok sądu, potwierdzenie przelewu świadczenia lub inny

Dodatkowo należy wypełnić właściwe oświadczenie o osiąganych przychodach (Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych i/lub Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego) – do wydrukowania wraz z formularzem wniosku

Osoby fizyczne, których dochody niepodlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017

r. poz. 1952, z późn. zm.). Lista wymieniona jest w Oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl