UCHWAŁA NR 4 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KAWĘCZYNIE z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie związanych z rejestracją list kandydatów na wójta Na podstawie pkt I załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 roku w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych nadzień 21 października 201 8 r. Gminna Komisja Wyborcza w Kawęczynie, uchwala co następuje:

§ l.

Ustala się następujący plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie, związanych z rejestracją list kandydatów na wójta:

l) co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będą dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie, budynek A, pokój nr 16, tel. 63 288 59 26, fax 63 288 59 40;

2) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na wójta pełnione będą w dniach:

19 - 21 września 2018 r. w godzinach 8.00 - 12.00,

22 września 2018 r. w godzinach 9.00 - 12.00,

24 - 25 września 2018 r. w godzinach 8.00 - 12.00,

26 września 2018 r. w godzinach 8.00 - 24.00.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn, którego zobowiązuje się do obwieszczenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, do wywieszenia w siedzibie komisji oraz zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                          Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                                               /-/ Iwona Krajewska