Jesteś tutaj:   

Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

Informacja o wyborze oferty 

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 -OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAŁĄCZNIK NR 3 -OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4 -OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH
ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ ROBÓT
ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB
ZAŁĄCZNIK NR 9 - ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO
ZAŁĄCZNIK NR 10 -KLAUZULA RODO

Specyfikacje  Techniczne „Remont drogi gminnej Kowale Pańskie - Kolonia”

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  D-01.01.01

2. 01.02.04 SST

3.04.08.01 SST - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

4. 04.03.01. SST -  Oczyszczenie  i  skropienie  warstw  konstrukcyjnych

5. 05.03.05B SST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca  z 2014r.

 6. 05.03.05A  SST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna  z 2014r.

7. 05.03.17 SST Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (2)

8. 06-03-01 SST-  Ścinanie i uzupełnianie poboczy

9. 07.02.01 SST - Oznakowanie pionowe

PROJEKT BUDOWLANY DROGI  TOKARY
KOSZTORYS OFERTOWY

MAPKA

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEKRÓJ

0. Wykaz  Specyfikacji

1. 01.01.01. SST-Odtworzenie  trasy i punktów  wysokościowych

2. 01.02.04 SST - Rozbiórka elementów dróg

3.04.08.01 SST - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

4. 04.03.01. SST -  Oczyszczenie  i  skropienie  warstw  konstrukcyjnych

5. 05.03.05B SST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca  z 2014r.

6. 05.03.05A  SST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna  z 2014r.

7. 05.03.17 SST Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (2)

8. 06-03-01 SST-  Ścinanie i uzupełnianie poboczy

9. 07.02.01 SST - Oznakowanie pionowe