Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Żdżary o dł. 0,811 km".

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 1 formularz ofertowy

Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 3 Oświadczenie o braku wykluczenia

Zał. 4 Grupa kapitałowa

Zał. 5 Podwykonawcy

Zał. 6 Wykaz robót

Zał. 7 Wykaz osób

Zał. 8 Projekt umowy

Zał. 10 RODO

Zał. 11 Umowa przetwarzania danych RODO

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

STWIORB

Wykaz specyfikacji

Odtworzenie  trasy i punktów  wysokościowych

Rozbiórka elementów dróg

Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

Oczyszczenie  i  skropienie  warstw  konstrukcyjnych

Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca  z 2014r.

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Kosztorys ofertowy

Plan sytuacyjny

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Przekrój normalny

Trzeci przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kawęczyn

Drugi przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kawęczyn

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów”

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kawęczyn

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcja ofert

Wezwania do złożenia ofert dodatkowych

Formularz oferty dodatkowej

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedz na pytanie 

SIWZ

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” Kowale Pańskie - Kolonia i Głuchów

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Ogłoszenie

Umowa na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula RODO

Wzór zobowiązań

Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 3 ośw. o braku wykluczenia

Zał.1 formularz ofertowy

Zał. 4 grupa kapitałowa

Zał. 5 podwykonawcy

Zał. 6 wykaz robót

Zał.7 wykaz osób

Zał. 8 umowa

Dokumentacja Kowale Pańskie - Kolonia

Kosztorys ofertowy

Mapa

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Przekrój

STWIORB

Dokumentacja Głuchów

Kosztorys ofertowy

Mapa

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Przekrój

STWIORB

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów”

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

Informacja o wyborze oferty 

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 -OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAŁĄCZNIK NR 3 -OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4 -OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH
ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ ROBÓT
ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB
ZAŁĄCZNIK NR 9 - ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO
ZAŁĄCZNIK NR 10 -KLAUZULA RODO

Specyfikacje  Techniczne „Remont drogi gminnej Kowale Pańskie - Kolonia”

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  D-01.01.01

2. 01.02.04 SST

3.04.08.01 SST - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

4. 04.03.01. SST -  Oczyszczenie  i  skropienie  warstw  konstrukcyjnych

5. 05.03.05B SST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca  z 2014r.

 6. 05.03.05A  SST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna  z 2014r.

7. 05.03.17 SST Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (2)

8. 06-03-01 SST-  Ścinanie i uzupełnianie poboczy

9. 07.02.01 SST - Oznakowanie pionowe

PROJEKT BUDOWLANY DROGI  TOKARY
KOSZTORYS OFERTOWY

MAPKA

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEKRÓJ

0. Wykaz  Specyfikacji

1. 01.01.01. SST-Odtworzenie  trasy i punktów  wysokościowych

2. 01.02.04 SST - Rozbiórka elementów dróg

3.04.08.01 SST - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

4. 04.03.01. SST -  Oczyszczenie  i  skropienie  warstw  konstrukcyjnych

5. 05.03.05B SST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca  z 2014r.

6. 05.03.05A  SST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna  z 2014r.

7. 05.03.17 SST Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (2)

8. 06-03-01 SST-  Ścinanie i uzupełnianie poboczy

9. 07.02.01 SST - Oznakowanie pionowe

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2019 R

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2019 R

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn” nr sprawy RG-FZP.271.12.2018

Informacja o wyborze

INFORMACJA O WYBORZE.pdf  

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1

Rys 2

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 (KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

Zapytanie ofertowe
Załączniki
 
 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

Zapytanie ofertowe
Załączniki
 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. "Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. "Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn”

 

Informacja o unieważnieniu.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1

Rys 2

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 (KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn”

 

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1

Rys 2

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 (KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn.

 
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 03.09.2018 do 19.06.2019

 
 
 

zapytanie ofertowe na prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Wojciechów i składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Milejów

zapytanie ofertowe 2018 rok.pdf 

Formularz ofertowy.doc

informacja o wyborze oferty z dnia 23.05.2018 r..pdf 

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze - wykonanie utwardzonego pobocza”

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kawęczyn”

 

Informacja o uniewaznieniu.pdf  

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Załącznik nr 8 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ślepy i Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rysunki

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf  

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa dla części I oraz części II w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany (Opis techniczny)

STWIORB

Rysunki   

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okręglica” nr sprawy RG-FZP.271.3.2018.

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf  

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Załącznik nr 8 – Projekt umowy

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1 – plan sytuacyjny

Rys 2 – przekrój normalny

Rys 3 – profil podłużny

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okręglica”

Informacja o uniewaznieniu.pdf  

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Załącznik nr 8 – Projekt umowy

- Załącznik nr 10 - Dok projektowa w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1 – plan sytuacyjny

Rys 2 – przekrój normalny

Rys 3 – profil podłużny

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn”

 Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Projekt umowy

- Dokumentacja projektowa w zakresie części I (w tym: Projekt Budowlany, STWIORB, Przedmiar Robót, Kosztorys ofertowy)

- Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie części II (w tym: PFU, Przedmiar Robót, Kosztorys ofertowy, mapę do celów projektowych)

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 R

 

Gmina Kawęczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

Plan postępowań 2018.pdf 

Przetarg nieograniczony pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na teren

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na teren

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaw

Sprawozdaniez konsultacji "Programu Rewitalizacji dla gminy Kawęczyn"

SPRAWOZDANIE

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”

 

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Odpowiedzi na pytania.pdf  

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki nr 1 do nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9- Dok projektowa w tym:

- Kosztorys nakładczy – ślepy dla Etapu I i Etapu II

- Projekt budowlano-wykonawczy

- Schematy do Pr. Budowlanego

- Dok geologiczna

- Opisy indywidualne

- Schematy indywidualne

- Zagospodarowanie terenu cz.1 i cz.2

Załącznik nr 10 – STWIORB

Załącznik nr 11 - Zestawienie nieruchomości

 

 

Dok_przetargowa_cz_1

 

Dok_przetargowa_cz_2

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujące się pliki )

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”.

 
 

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”

Informacja o unieważnieniu.pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki nr 1 do nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9- Dok projektowa w tym:

- Kosztorys nakładczy – ślepy dla Etapu I i Etapu II

- Projekt budowlano-wykonawczy

- Schematy do Pr. Budowlanego

- Dok geologiczna

- Opisy indywidualne

- Schematy indywidualne

- Zagospodarowanie terenu cz.1 i cz.2

Załącznik nr 10 – STWIORB

Załącznik nr 11 - Zestawienie nieruchomości

  

 

 Dok_przetargowa_cz.1

 

Dok_przetargowa_cz.2

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujące się pliki )

 

Przetarg nieograniczony pn. „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 9

- Załącznik nr 10 - Dok projektowa dla części I oraz części II w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany (Opis techniczny)

STWIORB

Rysunki   

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

 (KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów”

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Informacja o otwarciu ofert

DOC140817-14082017120712.pdf 

 

 

 Odpowiedz na zapytanie potecjalnego wykonawcy

odpowiedz wykonawcy.pdf 

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 9

- Dok projektowa w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany

STWIORB

Rysunki   

 

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 do 22.06.2018 r

Informacja o wyborze ofert
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn” z dn. 21.06.2017 r.

 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”

 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KAWĘCZYN".

 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn”.

 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Zespół Szkół w Kowalach Pańskich”.

 
 
 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załączniki od nr 1 do nr 8
- Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa (w tym: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWIORB, Przedmiar robót, Audyt energetyczny i oświetleniowy oraz Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna)

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

(kliknij aby pobrać samorozpakowujący plik)

 

 
 
 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

 
 
 
 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Dok projektowa dla I, II i III części w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis Techniczny

STWIORB

Rysunki                                  

 

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie”

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

ZMANA DO SIWZ.pdf 

zał. 1 formularz ofertowy-zmiana.doc

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załączniki od nr 1 do nr 8
- Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa (w tym: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWiORB, Przedmiar robót, Audyt energetyczny i oświetleniowy oraz Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna)

 DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

 (kliknij aby pobrać samorozpakowujący plik)

Przetarg nieograniczony pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Urząd Gminy w Kawęczynie”.

 
 
 
 

Ogłoszenie.pdf 

SIWZ.pdf 

zał. 1 formularz ofertowy.doc

zał 2 ośw. o spełnieniu warunków.doc

zał 3 ośw. o braku wykluczenia.doc

zał. 4 wykaz robót.doc

zał. 5 wykaz osób.doc

zał. 6 gr kapitałowa.doc

zał 7 istotne postanowienia umowy.pdf 

zał. 8 podwykonawcy.doc

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

 (w tym: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, SSTWiORB, Przedmiar robót, Audyt energetyczny i oświetleniowy oraz Ekspertyza ornitologicznachiropterologiczna)
 (KLIKNIJ LINK ABY POBRAĆ DOK. PROJEKTOWĄ)

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn. Przebudowa drogi Kawęczyn – Ciemień. Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzbotki".

 
 
Dokumentacja przetargowa zawiera:
- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załączniki od nr 1 do nr 8
- Dok. projektową dla każdego z odcinków w tym:
Przedmiar Robót
Kosztorys Ofertowy
Opis Techniczny
SSTWiORB
Rysunki - przekrój poprzeczny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017

 

Przetarg nieograniczony pn.„Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn ”

Informacja o uniewaznieniu.pdf 

 

Informacja z otwarcja ofert

INFORMACJA Z OTWARCJA OFERT.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Dok projektowa dla I, II i III części w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis Techniczny

STWIORB

Rysunki 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Przetarg nieograniczony pn."Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”

 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”.

                                                         Informacja o unieważnieniu.pdf  

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 6

- Dok projektowa dla I, II i III części w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis Techniczny

STWIORB

Rysunki 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(kliknij link i pobierz samorozpakowujący się plik z dokumentami)

 

Przetarg nieograniczony pn: Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia.

 
 
 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dokumantacja prrzetargowa zawiera:
- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załączniki od nr 1 do nr 7
- Dok projektowa dla I etapu i II etapu w tym:
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy
Opis Techniczny
STWiORB
Rysunki 
 
 
(kliknij link i pobierz samorozpakowujący się plik z dokumentami)

Przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2016 do 31.12

 

Przetarg nieograniczony pn. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 300.000,00 PLN

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i treści SIWZ.pdf 

zał 8 umowa-zmiana.pdf 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE ZADANE PRZEZ POTENCJALNEGO WYKONAWCĘ

odpowiedz na zapytanie.pdf 

Ogłoszenie.pdf 

 SIWZ.pdf 

zał od 1-7.doc

zał 8 umowa.pdf 

http://www.kaweczyn.pl/ftp/przetargi/zal9.exe

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn"

 
 
Wyjaśnienia
 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn"

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
 
INFORMACJA O ZMIANIE
 FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA POTENCJALNEGO WYKONAWCY
 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn"

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kowale Pańskie o długości 615 mb"

 
 
dokumentacja przetargowa
 
 
pozostała dokumentacja przetargowa

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2015 r.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Milejów o długościach : 655 mb i 500 mb.

informacja o wyborze
 
dokumentacja przetargowa
 
pozostała dokumentacja przetargowa

Przetarg niegraniczony na zadanie pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn"

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY 2
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
INFORMACJA
 

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Urzędu Gminy w Kawęczynie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
 
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
 
Załączniki:
Dokumentacja przetargowa

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie – Kolonia”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
SIWZ
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
 

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
INFORMACJA
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

UNIEWAŻNIENIE
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

UNIEWAŻNIENIE
 
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI
 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół na terenie Gminy Kawęczyn"

 
  Ogłoszenie.pdf       
SIWZ.pdf        

Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Będziechów.

 
 
zawiera:
ogłoszenie
SIWZ
zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy z załącznikami
załącznik do formularza ofertowego - kosztorys ofertowy
zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy
zał. nr 3 - przedmiar robót
zał. nr 4 - STWiORB
zał. nr 5 - rysunek

Przetarg nieograniczony na zadanie " Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2014 r. do

 
 
 
 

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na usługę organzacji wycieczek w ramach projektu "Nasze dzieci- nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
SIWZ
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI
zalacznik 5.pdf                                              

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Tokarach Pierwszych i Kawęczynie w ramach projektu „Kawęczyńskim przedszkolakom".

 

 

Informacja o wyborze oferty.pdf 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Projekt Techniczny w tym:

- Plac zabaw Tokary

- Plac zabaw Kawęczyn

STWiORB w tym:

- Tokary – 1 szt.

- Kawęczyn – 1 szt.

 Rysunki w tym:

- Plac zabaw Tokary – 3 szt.

- Plac zabaw Kawęczyn – 3 szt.

Kosztorys Ślepy w tym:

- Tokary – 1 szt.

- Kawęczyn – 1 szt.

 

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

 

(kliknij na link aby pobrać samorozpakowujacy się plik z dokumentacją)

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na usługę organzacji wycieczek w ramach projektu "Nasze dzieci- nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

UNIEWAŻNIENIE
INFORMACJA
 
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI
 
 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KAWĘCZYN".

 

Przetarg nieograniczony pn.”Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Kawęczyn" w ramach projektu "Kawęczyńskim przedszkolakom".

 
 

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśnictwo oraz miejscowości Kawęczyn”.

Informacja o wyborze oferty.pdf  

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy

 

Dokumentacja projektowa - droga Leśnictwo w tym:

- Przedmiar robót

- Projekt Budowlany - opis techniczny

- STWiORB

- Rysunki - 2 szt.

- Kosztorys ofertowy

 

Dokumentacja projektowa - droga Kawęczyn w tym:

- Przedmiar robót

- Projekt Budowlany - opis techniczny

- STWiORB

- Rysunki - 2 szt.

- Kosztorys ofertowy

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 

(kliknij na link aby pobrać samorozpakowujacy sie plik z dokumentacja)

 

 

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głuchów o dł. 1245 m”.

 

 Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót,

Załącznik nr 4-  Projekt Techniczny

Załącznik nr 5 – STWiORB

Załącznik nr 6 – Rysunki

Załącznik nr 7 – Kosztorys ofertowy

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 

(kliknij powyższy link aby pobrać samo rozpakowujacy sie plik z dokumentacją)

Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r. budżetu Gminy Kawęczyn oraz jej jednostek organizacyjnych”.

 
(kliknij powyższy link aby pobrać dokumenty)
 

Przetarg nieograniczony pn.: "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.”

 

Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r. budżetu Gminy Kawęczyn oraz jej jednostek organizacyjnych”.

 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju opałowego oraz węgla i miału do ogrzewania szkół i innych obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”.

 
 

Przetarg nieograniczony pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie – roboty termomodernizacyjne”.

 
 

Przetarg nieograniczony FZP. ZP.271.8.2013 pn. "Usługi w zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kawęczyn”

 

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami

Zał. Nr 2 do SIWZ Wzór Umowy

 

 

Dokumentacja_przetargowa

 (kliknij powyższy link aby pobrać samo rozpakowujacy sie plik z dokumentacją)

 

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na dostawie materiałów dydaktycznych i biurowych w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Ka

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O WYBORZE OFERTY
 
INFORMACJA
SIWZ
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi w zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kawęczyn”

 
Dokumentacja przetargowa zawiera:
Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami
Zał. Nr 2 do SIWZ Wzór Umowy
 
(kliknij powyższy link aby pobrać samorozpakowujacy sie plik z dokumentacją)

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Kawęczynie o dł. 115 m oraz przebudowa drogi gminnej Nowy Świat - Marcjanów o dł. 1284 m".

 
 
Dokumantacja przetargowa zawiera:
- Ogłoszenie
- SIWZ
- Zał. Nr. 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami
- Zał. Nr. 2 do SIWZ Wzór umowy
- Przedmiar robót - 2 szt.
- Kosztorys ofertowy - 2 szt.
- Projekt budowlany - 2 szt.
- STWiORB - 2 szt.
- Rysunki - 4 szt.
 
 
(Kliknij powyższy link aby pobrać samorozpakowujący się plik z dokumentacją przetargową)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn”.

ODPOWIEDZI na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn”.

ODPOWIEDZI na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn”.

W związku z oczywistą pomylką pisarską Zamawiający zamieszcza w załącznikach : poprawiony formularz ofertowy oraz odpowiedzi na zapytania

Przetarg nieograniczony pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn”.

 
 Ogłoszenie
SIWZ z załącznikami
załącznik nr 4 do umowy
 
(Kliknij powyższy link aby pobrać samorozpakowujący się plik z dokumentacją przetargową)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na odwozie uczniów ze szkoły w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn

UNIWAŻNIENIE
SIWZ
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI
 

Unieważnienie postępowania na "Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych na terenie gminy Kawęczyn"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na odwozie uczniów ze szkoły w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn

ZAWIADOMIENIE
SIWZ
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na dostawie materiałów dydaktycznych i biurowych w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gm

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
SIWZ
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI
 

Przetarg niegraniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu "Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI
 

Przetarg niograniczony na dostaw materiałów dydaktycznych i biurowych w ramach projktu Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn

UNIEWAŻNENIE
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNKI
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę edukacyjną polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu w ramach projektu 

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI