Jesteś tutaj:   

WYBORY ŁAWNIKÓW - Zgłaszanie kandydatów na ławników

 
 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Rada Gminy Kawęczyn prosi o zgłaszanie kandydatów na:

- ławników Sądu Okręgowego w Koninie,

- ławników Sądu Rejonowego w Turku.

 

Kandydatów należy zgłaszać w pokoju nr 19 Urzędu Gminy w Kawęczynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

- Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe,   

  organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,

  z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne   

  prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

- Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki    

  zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy    

    na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

    przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Potrzebne informacje i druki można uzyskać w pokoju nr 19 Urzędu Gminy w Kawęczynie,

tel. 063 288 59 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 370).

 

Załączniki:

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.pdf 

Rozporządzenie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników wraz z kartą zgłoszenia.pdf