Jesteś tutaj:   

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza otwarty konkurs ofert.

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz Uchwałą Nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:

 

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza otwarty konkurs ofert 

 

 

 

Celem zadania jest wsparcie lub powierzenie uprawnionym podmiotom (wyłonionym w konkursie ),

realizacji zadań w  dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

I.          Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

1.     Organizacja XV Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - 18.000 zł

 

W roku 2017 z budżetu gminy na realizacje zadań:

-  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kawęczyn poprzez organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym” udzielono jednej dotacji na kwotę 65.000,00 zł.

- „Organizacja XVIII Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody oraz XIII Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi” udzielono jednej dotacji na kwotę 14 180,00  zł.

- Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Kawęczyn udzielono dotacji na kwotę 7500,00 zł.

 

II.    Zasady przyznawania dotacji

 

1.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie lub przesłanie oferty do Urzędu Gminy Kawęczyn. Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego

zadania (Dz.U.2016 poz 1300)

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone kopie aktualnych dokumentów dotyczących rejestracji (w przypadku składania dokumentów wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącza się oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów), potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie aktualnego statutu.

3.    W przypadku braków formalnych złożonej oferty, komisja konkursowa powiadamia oferenta o możliwości uzupełnienia oferty w ciągu trzech dni roboczych. Oferty złożone po terminie oraz niekompletne, po uwzględnieniu wcześniej wspomnianego terminu nie będą rozpatrywane.

4.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.    Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

6.    Dopuszcza  się  przyznanie  więcej  niż  jednej  dotacji  na  poszczególne  zadania  w  ramach przydzielonych środków.

7.        Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy na podstawie opinii komisji konkursowej.

8.     Skład    komisji     oraz    regulamin     jej    pracy    ustala    Wójt    Gminy     w    drodze    zarządzenia.

9.        Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.

10.      Wójt Gminy zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

 

III.     Termin i warunki realizacji zadania

 

1.    Zadanie winno być wykonane w okresie od momentu podpisania umowy do 31.07.2018 r.

2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3.Warunki realizacji zadania: Zadanie polega na zorganizowaniu XV  Otwartych Mistrzostwa

Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w dniu 27 maja 2018 roku w tym:

- promocja przedsięwzięcia,

- zabezpieczeniu sanitarno – higienicznym,

- zabezpieczeniem weterynaryjnym,

- ubezpieczeniu przedsięwzięcia i uczestników,

- zakup nagród dla uczestników zadania (np: medale, puchary, statuetki oraz inne )

- koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego),

- wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania,

- zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np.: licencje, ochrona imprezy

itp.)

- obsługę finansową (związana wyłącznie z realizowanym zadaniem),

- obsługa techniczna i medyczna zadania,

- inne związane z ofertą.

 

IV.     Termin składania ofert

 

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego (nazwa zadania)” w terminie do 26  kwietnia 2017 r. do godz. 10.00 w punkcie informacyjnym UG Kawęczyn, hol, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn (ważna data wpływu, nie stempla pocztowego).

 

V.             Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

Członkowie Komisji dokonują oceny oferty indywidualnie, stosując kryteria:

-    możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

-    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,

-   ocena wysokości udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

-   ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

-    analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowość i rzetelność realizacji oraz rozliczenie zadania),

-    dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Kawęczyn i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Oferty uznane za najkorzystniejsze i wybrane przez Komisję Konkursową wraz z propozycją wysokości dotacji zostaje przedstawiona Wójtowi Gminy Kawęczyn do zaakceptowania.

 

VI.        Termin wyboru ofert i podpisania umowy

 

Wybór oferty nastąpi do dnia 30  kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

Umowa zostanie podpisana do 4  maja 2018  r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

(Wzór umowy zgodnie z rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2016 poz 1300).

Informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela pracownik Urzędu Gminy Kawęczyn pod nr tel. 063 28 85 929.

 

ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_gminy_kaweczyn_w_2018_r._w_zakresie_wspier.pdf