Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), oraz Uchwały XLVIII/312/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zarządzam, co następuje:                 

Wójt Gminy Kawęczyn

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację zadań w zakresie:

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Celem konkursu jest wsparcie lub powierzenie uprawnionym podmiotom (wyłonionym 
w konkursie), realizacji zadań publicznych.

 I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku:

1)  Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie  działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach   -  30.000,00 zł

2)  Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Kawęczyn  - 3.000 zł

 W 2018 r. z budżetem Gminy Kawęczyn na realizacje zadań publicznych przyznano:

- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano 25.000,00 zł,

- z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 3.000,00 zł

W 2019 r. nie realizowano tego typu zadań.

 II.      Zasady przyznawania dotacji

         1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie lub przesłanie oferty do Urzędu Gminy Kawęczyn. Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2016 poz 1300)

         2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone kopie aktualnych dokumentów dotyczących rejestracji (w przypadku składania dokumentów wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącza się oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów), potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie aktualnego statutu.

        3. W przypadku braków formalnych złożonej oferty, komisja konkursowa powiadamia oferenta o możliwości uzupełnienia oferty w ciągu trzech dni roboczych. Oferty złożone po terminie oraz niekompletne, po uwzględnieniu wcześniej wspomnianego terminu nie będą rozpatrywane.

        4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

        5.Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

        6.Dopuszcza  się  przyznanie  więcej  niż  jednej  dotacji  na  poszczególne  zadania  w  ramach przydzielonych środków.

        7.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy na podstawie opinii komisji konkursowej.

        8.    Skład   komisji    oraz   regulamin    jej   pracy   ustala   Wójt   Gminy    w   drodze   zarządzenia.

        9. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.

       10. Wójt Gminy zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

III.   Termin i warunki realizacji zadania

  1. Zadanie winno być wykonane w okresie od momentu podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 IV.    Termin składania ofert

        Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego (nazwa zadania)” w terminie do 22 lutego 2018 r. do godz. 1000 w Punkcie Obsługi Interesanta UG Kawęczyn, hol, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn (ważna data wpływu, nie stempla pocztowego).

V.      Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1.    Możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

2.    Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3.    Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,

4.    Ocena wysokości udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5.    Ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy  i pracę społeczną członków,

6.    Analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowość  i rzetelność realizacji oraz rozliczenie zadania),

7.    Dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Kawęczyn i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

 VI.    Termin wyboru ofert i podpisania umowy

Wybór oferty nastąpi do dnia 16 marca 2019 r. do godz. 15.00.

Umowa zostanie podpisana do 23  marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

(Wzór umowy zgodnie z rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2016 poz 1300).

Informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela pracownik Urzędu Gminy Kawęczyn pod nr tel. 063 28 85 931.

         

Kawęczyn, dn. 30.01.2019 r.

Zarządzenie

Klauzula Informacji