Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierania i

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza otwarty konkurs ofert

 

Dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizacje zadań w zakresie „ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Celem zadania jest wsparcie lub powierzenie uprawnionym podmiotom ( wyłonionym w konkursie), realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

 

I.          Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

1.     Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kawęczyn poprzez organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym - 81.000 zł

 

W roku 2017 z budżetu gminy na realizacje zadań „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kawęczyn poprzez organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym” udzielono jednej dotacji na kwotę 72.500,00 zł. W roku bieżącym dotychczas nie udzielono dotacji na zadania z tego zakresu.

 

II.    Zasady przyznawania dotacji

 

1.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie lub przesłanie oferty do Urzędu Gminy Kawęczyn. Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego

zadania (Dz.U.2016 poz 1300)

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone kopie aktualnych dokumentów dotyczących rejestracji (w przypadku składania dokumentów wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącza się oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów), potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie aktualnego statutu.

3.    W przypadku braków formalnych złożonej oferty, komisja konkursowa powiadamia oferenta o możliwości uzupełnienia oferty w ciągu trzech dni roboczych. Oferty złożone po terminie oraz niekompletne, po uwzględnieniu wcześniej wspomnianego terminu nie będą rozpatrywane.

4.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.    Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

6.    Dopuszcza  się  przyznanie  więcej  niż  jednej  dotacji  na  poszczególne  zadania  w  ramach przydzielonych środków.

7.        Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy na podstawie opinii komisji konkursowej.

8.     Skład    komisji     oraz    regulamin     jej    pracy    ustala    Wójt    Gminy     w    drodze    zarządzenia.

9.        Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.

10.      Wójt Gminy zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

 

III.     Termin i warunki realizacji zadania

 

1.    Zadanie winno być wykonane w okresie od momentu podpisania umowy do 31.12.2018 r.

2.     Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

IV.     Termin składania ofert

 

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego (nazwa zadania)” w terminie do 08 lutego 2018 r. do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Interesanta UG Kawęczyn, hol, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn (ważna data wpływu, nie stempla pocztowego).

 

V.             Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

Członkowie Komisji dokonują oceny oferty indywidualnie, stosując kryteria:

-    możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

-    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,

-   ocena wysokości udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

-   ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

-    analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowość i rzetelność realizacji oraz rozliczenie zadania),

-    dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Kawęczyn i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Oferty uznane za najkorzystniejsze i wybrane przez Komisję Konkursową wraz z propozycją wysokości dotacji zostaje przedstawiona Wójtowi Gminy Kawęczyn do zaakceptowania.

 

VI.        Termin wyboru ofert i podpisania umowy

 

Wybór oferty nastąpi do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 15.00.

Umowa zostanie podpisana do 22  lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

(Wzór umowy zgodnie z rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2016 poz 1300).

Informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela pracownik Urzędu Gminy Kawęczyn pod nr tel. 063 28 85 929.

 

Kawęczyn, 15.01.2018 r.

 

Załącznik: Zarzadzenie.pdf