Jesteś tutaj:   

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje

„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Z 2018 r. poz. 450 ) NA 2019 R.

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji (załącznik Nr 1).

Uwagi można złożyć na załączniku Nr 2 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy, przesłać droga pocztową ( 62-704 Kawęczyn 48) lub drogą elektroniczną na adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2018 roku.

Na kopercie (lub w tytule e- maila) należy dopisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2019.

Projekt Programu dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy.

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.  

Zarządzenie 

Program współpracy projekt

Fromularz konsyultacyjny