Jesteś tutaj:   

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kawęczyn w roku 2019

                                                                                         

                                                                    Ogłoszenie                                                                  

 

      Projekt „Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

                     zwierząt na terenie gminy Kawęczyn w roku 2019                                                          

                                                        

                                                                   -    konsultacje-

    Zgodnie z art.11a ust 7pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U z 2017 r, poz. 1875 ze zmianami) zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje społeczne  działające na obszarze Gminy  Kawęczyn, których statutowym celem  działania jest ochrona zwierząt , do wzięcia udziału w konsultacjach nad  projektem  uchwały Rady Gminy Kawęczyn w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz Zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2019 r. Opinie oraz uwagi w zakresie w/w Programu można składać osobiście w Urzędzie Gminy Kawęczyn, pok. nr 14 , za pośrednictwem poczty , faxem  632885940 bądź  drogą elektroniczną na adres : ugkaweczyn@kaweczyn.pl   w terminie 21 dni od dnia  podania do publicznej wiadomości  niniejszego  zawiadomienia.
      Nie wydanie opinii w  w/w  terminie uznaje się za akceptację programu.
                        
      W  załączeniu :      
        2. Uchwała