Jesteś tutaj:   

Informacja o ofercie "Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą".

                                                                      INFORMACJA

                                                                 INFORMACJA.pdf 

 

 W dniu 18  maja 2018 r. Stowarzyszenie Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą".

 

I . Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

1.      Oferta złożona przez Stowarzyszenie spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalność pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. Poz 1300).

2.      Zgodnie z art. 19 a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.2 ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

3.      Wniosek stowarzyszenia spełnia łączne warunki określone w art. 19 a ustawy.

 

II.    Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 3000,00 zł

III. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1 pkt 17 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz Rocznym Programie Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018  rok ( uchwała nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.10.2017 r.)

IV. Na podstawie art. 19 a ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego i tym samym zleca realizacje zadania przyznając środki publiczne w wysokości 3000,00 zł

V.    Zgodnie z art. 19 a ust 4 w/w ustawy oferta została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.kaweczyn.pl – nikt nie zgłosił uwag.