Jesteś tutaj:   

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w formie bezprzetargowej

                                    Działając  na  podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce  nieruchomościami  ( tj. Dz.U. z  2018 r.,  poz. 2204  ze  zm. )

 

                                                                                                          WÓJT    GMINY   KAWĘCZYN

 

    informuje, iż w  terminie od  dnia 06.05.2019r. do  27.05.2019 r. tj. na na okres 21 dni    w  siedzibie  Urzędu  Gminy w Kawęczynie  został  wywieszony    w y k a z    nieruchomości  gruntowej położonej w ( obrębie  Kawęczyn ) oznaczonej  numerem  działki  135/1  przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.  W  wykazie podany został termin składania wniosków  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości  na  podstawie  art. 34 ust. 1pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz na stronie bip: kaweczyn.pl   

       Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie pokój   nr 12  tel. 63  288 59 22.