Jesteś tutaj:   

O G Ł O S Z E N I E

Znak FZP.061.1.2013                                                     Kawęczyn, dnia 20.05.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Kawęczyna

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr

199, poz. 1227 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy

Kawęczyn na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń

projektu Strategii w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do

publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Punkt Informacyjny w

godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kawęczyn

(ww.bip.kaweczyn.pl)

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać w dniach od

20.05.2014 r. do 10.06.2014 r. :

1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na

środowisko – Strategia Kawęczyn” na adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl;

3. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

pokój nr 1 w godzinach otwarcia Urzędu.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Kawęczyn.

Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz

przedmiot wniosku i uwagi.

Informacje o projekcie niniejszego programu oraz prognozie oddziaływania na środowisko

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych (zgodnie z art. 21 w/w ustawy) na

stronie ww.bip.kaweczyn.pl / zakładka Informacje Środowiskowe. Natomiast niniejsze

obwieszczenie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Kawęczyn ww.bip.kaweczyn.pl zakładka Ogłoszenia oraz na tablicach ogłoszeń w

siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn oraz w lokalnej gazecie Echo-Turku.

 

prognoza Strategii Kawęczyn16.04.2014.pdf