Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2019

Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kawęczyn

Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kawęczyn

Załacznik nr 1

Zarządzenie nr 102/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 102/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarzadzenie nr 101/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań i

Zarzadzenie nr 101/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań i reprezentowania Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie nr 96/2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 96/2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarzadzenie nr 98/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na rok 2020

Zarzadzenie nr 98/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na rok 2020

Zarządzenie nr 95/2019 z dnia 09.12.2019 r. w sprawie przyznania nagród pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie nr 95/2019 z dnia 09.12.2019 r. w sprawie przyznania nagród pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie nr 94/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 94/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 93/2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Zarządzenie nr 93/2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Zarządzenie nr 92/2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 92/2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Żdżar

Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Żdżary o dł. 0,811 km"

Zarządzenie nr 90/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Zarządzenie nr 90/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Projekt Uchwały budżetowej w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020

projekt Uzasadnienia do Uchwały Rady Gminy

Plan dochodów na rok 2020

Plan wydatków na rok 2020

Wydatki majatkowe zaplanowane do realizacji w roku 2020

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

Zadania zlecone dochody

Zadania zlecone wydatki

Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2020 r.

Plan dochodów i wydatków art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

Planowane rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 r.

Zarządzenie nr 89/2019 z dnia15.11.2019 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Zarządzenie nr 89/2019 z dnia15.11.2019 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Wieloletnia prognoza finansowa jst

Wykaz przdsięwzięć do WPF

Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 7.11.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa rogi gminnej w miejscowości Marianó

Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 7.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów"

Zarządzenie nr 87/2019 z dnia 05.11.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28.11.2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoh

Zarządzenie nr 87/2019 z dnia 05.11.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28.11.2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych

Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych

Zarządzenie nr 85/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkuszy organizacyjnych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 85/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkuszy organizacyjnych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 84/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie nr 84/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia".

Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 81/2019 z dnia 11.10.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 81/2019 z dnia 11.10.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 10.10.2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wojta Gminy Kawęczyn na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny

Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 10.10.2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wojta Gminy Kawęczyn na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny

Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2013 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej

Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2013 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Kawęczyn do stosowania

Zarządzenie nr 78/2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 78/2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania gminnej komisji do spraw nagród dla nauczycieli

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania gminnej komisji do spraw nagród dla nauczycieli

Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kawęczyn w czasie ich nieobecności

Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 18 września w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kawęczyn w czasie ich nieobecności

Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych

Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych

Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umo

Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającgo realizację obowiązku szkolnego

Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 09.09.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie

Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 09.09.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie

Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zartwierdzenia zmian do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn na rok szkolny 20

Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zartwierdzenia zmian do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 03.09.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 03.09.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 02.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych

Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 02.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pn. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn"

Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 02.09.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół

Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 02.09.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 30.08/2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2019 roku, planu finansowego Biblioteki Publicznej i WPF Gminy Kawę

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 30.08/2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2019 roku, planu finansowego Biblioteki Publicznej i WPF Gminy Kawęczyn

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za 2019 rok (I półrocze)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn za I półrocze 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn z siedzibą w Kowalach Pańskich za I półrocze 2019 r.

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 30.08.2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarżynie

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 30.08.2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarżynie

Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r. 

Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownicze Urzędnicze - Sekretarz Gminy

Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownicze Urzędnicze - Sekretarz Gminy

Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 12.08.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 12.08.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 9.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów o dł. 0,495 km"

Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 22 lipca 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 22 lipca 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie nr 58/2019 z 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 58/2019 z 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 57/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 57/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 56/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 56/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 4 lipca 2019 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 4 lipca 2019 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 2 lipca 2019 r w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skarżynie

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 2 lipca 2019 r w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skarżynie

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa zjazdu tymczasowego w Marianowie K

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa zjazdu tymczasowego w Marianowie Kolonii oraz remont przepustu w Będziechowie

Zarządzenie nr52/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie nr52/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły w Szkole w Skarżynie

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły w Szkole w Skarżynie

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 06.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. pil. S. Jakuba Skarżyńskiego w Skarzynie.

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 06.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. pil. S. Jakuba Skarżyńskiego w Skarzynie.

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 24 maja 2019 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 24 maja 2019 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Gminy Kawęczyn tabletów do użytku służbowego

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Gminy Kawęczyn tabletów do użytku służbowego

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 30 maja 2019 w sprawie upoważnienia pracowników do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 30 maja 2019 w sprawie upoważnienia pracowników do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 9.05.2019 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Sp. z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 9.05.2019 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Sp. z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 29 maja 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 29 maja 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2019/2020 --

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 16 maja w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego SP w Kawęczynie

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 16 maja w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego SP w Kawęczynie

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych w przypadku zmiany dyrektora sz

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dot. organizacji pracy
jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarżynie

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarżynie.

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 11.04.2019 r. w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w Gminie Kawęczyn

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 11.04.2019 r. w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w Gminie Kawęczyn

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultur

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji  konkursowej dla 
oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych wzakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kawęczyn

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczestników w projekcie "Ja w internecie"

Zarządzenie nr  28/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczestników w projekcie "Ja w internecie"

Zaradzenie nr 27/2019 z dn. 15.03.2019 r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych

Zaradzenie nr 27/2019 z dn. 15.03.2019 r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kow

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii.

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Cur

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonal

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkół podległych Gminie Kawęczyn.

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na Organizacje XVI Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania.

Zarządzenie na 16/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultu

Zarządzenie na 16/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 20 lutego 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 20 lutego 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2018

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2018 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wykonania obowiązków
wynikających z "Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym
interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi".

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 12 lutego 2019r w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 12 lutego 2019r w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego.

Zarządzenie nr 11/2019 z 12 lutego 2019 roku w sprawie żałoby na terenie Gminy Kawęczyn

Zarządzenie nr 11/2019 z 12 lutego 2019 roku w sprawie żałoby na terenie Gminy Kawęczyn

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn.

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn.

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn.

Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie otwartego kukursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn nr. 5/2019 z 17 stycznia 2019 roku dotyczące wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie Wójta Gminy  Kawęczyn  nr. 5/2019 z 17 stycznia 2019 roku dotyczące wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie nr 4/2019 z 17 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia żałoby

Zarządzenie nr 4/2019 z 17 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 3/2019 z 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 3/2019 z 15 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Koninie

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 1/2019 z 4 stycznia 2019 rok w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 1/2019 z 4 stycznia 2019 rok