Uchwały Rady Gminy Kawęczyn 2020

Uchwała nr XX/157/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku

Uchwała nr XX/157/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę.

Uchwała nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie

Uchwała nr XIX/156/2020  Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie

Uchwała nr XIX/155/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego

Uchwała nr XIX/155/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego

Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Oświadczenie zawierajace stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XVIII Sesji w dniu 29.04.2020 r.

Oświadczenie zawierajace stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XVIII Sesji w dniu 29.04.2020 r.

Uchwala nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom

Uchwala nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19

Uchwala nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Uchwala nr XVIII/152/2020 Rady gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Uchwala nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028

Uchwala nr XVIII/151/2020 Rady gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028

Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały udżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały udżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XVII/149/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu.

Uchwała nr XVII/149/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu.

Uchwała nr XVII/148/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kawęczyn w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmi

Uchwała nr XVII/148/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kawęczyn w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina

Uchwała nr XVII/147/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asyste

Uchwała nr XVII/147/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020

Uchwała nr XVII/146/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Marcjanów przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Marcj

Uchwała nr XVII/146/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Marcjanów przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Marcjanów

Uchwała nr XVII/145/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowym

Uchwała nr XVII/145/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

Uchwała nr XVII/144/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Uchwała nr XVII/144/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kawęczyn  na  rok 2020

Uchwała nr XVII/143/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego (dotacja na zakup respiratora stacjonarno-transportowego

Uchwała nr XVII/143/2020  Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego (dotacja na zakup respiratora stacjonarno-transportowego)

Uchwała nr XVII/142/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego (dotacja na zakup tomografu komputerowego)

Uchwała nr XVII/142/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego (dotacja na zakup tomografu komputerowego)

Uchwała nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XVI/139/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020

Uchwała nr XVI/139/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w

Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęcz

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 – 2023 za rok 2019

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 – 2023 za rok 2019

Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020