Informacja dla osób niesłyszących

WÓJT GMINY KAWĘCZYN OGŁASZA NABÓR NA Stanowisko urzędnicze: ds. Pozyskiwania funduszy zewnętrznych

W URZĘDZIE GMINY W KAWĘCZYNIEz siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

Stanowisko urzędnicze: ds. Pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

 1. Wymagania formalne (niezbędne):
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    publicznych ; 
 2. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 3. posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego pracę na w/w stanowisku;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 5. wykształcenie: minimum średnie;
 6. staż pracy: minimum 6 m-cy zatrudnienia; 
 7. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe: 

dodatkowo punktowane: 

 1. doświadczenie zawodowe  w realizacji zadań o podobnym charakterze, odbyte szkolenia, kursy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych , zamówień publicznych;
 2. pożądana znajomość: ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Prawo o stowarzyszeniach, Prawo budowlane ,Polityk regionalnych Unii Europejskiej i zasad realizacji (w tym rozliczanie) programów współfinansowanych ze środków UE (podstawowe ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, itd.), podstawowe zasady: ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami, ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 3. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i statutu Gminy,
 4. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań i radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp.
 5. Sumienność i odpowiedzialność;
 6. Dyspozycyjność i chęć poszerzania wiedzy;
 7. Kreatywność i inicjatywa,
 8. Prawo jazdy kat.B;
 9. Biegła obsługa podstawowych programów komputerowych i Internetu.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 2. Przygotowywanie i opracowywanie dokumentów aplikacyjnych o przyznanie funduszy zewnętrznych,
 3. Administrowanie złożonymi wnioskami o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na etapie ubiegania się o środki i rozliczanie środków,
 4. Monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych,
 5. Bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 6. Przygotowywanie i opracowywanie dokumentów aplikacyjnych o przyznanie funduszy zewnętrznych,
 7. Administrowanie złożonymi wnioskami o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na etapie ubiegania się o środki i rozliczanie środków,
 8. Monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych,
 9. Realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 10. Współpraca i nadzór nad merytoryczną realizacją zadania ze środków zewnętrznych,
 11. Współdziałanie w organizowaniu Kół Gospodyń Wiejskich oraz nadzór nad ich działalnością,
 12. Pełnienie funkcji koordynatora w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,
 13. Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych,
 14. Pełnienie funkcji koordynatora w zakresie przygotowywania i rozliczania wniosków w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania,
 15. Prowadzenie spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;
 16. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, w tym współpraca  z podmiotami przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych .

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Forma zatrudnienia- umowa o pracę
 2. Wymiar zatrudnienia- pełen etat
 3. Termin zatrudnienia- kwiecień 2022r.
 4. Wynagrodzenie- zgodnie z przepisami szczególnymi;
 5. Rodzaj pracy- praca biurowa, z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 6. Miejsce pracy- budynek  Urzędu Gminu w Kawęczynie, Kawęczyn 48, na pierwszym piętrze, brak windy osobowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz parking znajdują się przy wejściu B do budynku, dostęp do stanowiska pracy jest swobodny.

5. Wskaźniki zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił  co najmniej  6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (w tym świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenie o zatrudnieniu itp. ),
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy (kursy, szkolenia, certyfikaty, referencje itp.),
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym  stanowisku pracy
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 11. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony internetowej urzędu),
 12. Podpisana klauzula informacyjna o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  w procesie rekrutacji (do pobrania ze strony internetowej).
 13. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku gdy osoba chce skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oświadczenia i klauzula powinny być  czytelnie podpisane przez kandydata/tkę . 

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem. Komisja Rekrutacyjna może prosić o okazanie oryginału w/w dokumentów w toku prowadzonego postępowania (do wglądu).

7. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2022r. do godziny 11:00.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

8.  Przepisy końcowe: 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą poddani rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni telefonicznie. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kaweczyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Dokumentacja pięciu najlepszych kandydatów będzie przechowywana przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie niezwłocznie zniszczona.

Oferty pozostałych kandydatów będą odsyłane w terminie do 10 dni od ogłoszenia o wynikach naboru w BIP - lub po uzgodnieniu telefonicznym - odebrane osobiście przez kandydata.

 

         Wójt

/-/Jan Nowak

Klazula informacyjna RODO plik pdf 

Kwestionariusz osobowy plik pdf

Kwestionariusz osobowy plik doc