Informacja dla osób niesłyszących

WÓJT GMINY KAWĘCZYN OGŁASZA NABÓR NA Stanowisko urzędnicze: ds. Pozyskiwania funduszy zewnętrznych

W URZĘDZIE GMINY W KAWĘCZYNIEz siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

Stanowisko urzędnicze: ds. Pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 1. Wymagania formalne (niezbędne):

a)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ;

b)   obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

c)    posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego pracę na w/w stanowisku;

d)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e)   wykształcenie: minimum średnie;

f)     staż pracy: minimum 6 m-cy zatrudnienia;

g)   nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

dodatkowo punktowane:

a)   doświadczenie zawodowe  w realizacji zadań o podobnym charakterze, odbyte szkolenia, kursy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych , zamówień publicznych;

b)   pożądana znajomość: ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Prawo o stowarzyszeniach, Prawo budowlane ,Polityk regionalnych Unii Europejskiej i zasad realizacji (w tym rozliczanie) programów współfinansowanych ze środków UE (podstawowe ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, itd.), podstawowe zasady: ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami, ustawy o dostępie do informacji publicznej;

c)    znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i statutu Gminy,

d)   umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań i radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp.

e)   Sumienność i odpowiedzialność;

f)     Dyspozycyjność i chęć poszerzania wiedzy;

g)   Kreatywność i inicjatywa,

h)   Prawo jazdy kat.B;

i)     Biegła obsługa podstawowych programów komputerowych i Internetu.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. 1.   Bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 2. 2.   Przygotowywanie i opracowywanie dokumentów aplikacyjnych o przyznanie funduszy zewnętrznych,
 3. 3.   Administrowanie złożonymi wnioskami o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na etapie ubiegania się o środki i rozliczanie środków,
 4. 4.   Monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych,
 5. 5.   Bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 6. 6.   Przygotowywanie i opracowywanie dokumentów aplikacyjnych o przyznanie funduszy zewnętrznych,
 7. 7.   Administrowanie złożonymi wnioskami o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na etapie ubiegania się o środki i rozliczanie środków,
 8. 8.   Monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych,
 9. 9.   Realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 10. 10.       Współpraca i nadzór nad merytoryczną realizacją zadania ze środków zewnętrznych,
 11. 11.       Współdziałanie w organizowaniu Kół Gospodyń Wiejskich oraz nadzór nad ich działalnością,
 12. 12.       Pełnienie funkcji koordynatora w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,
 13. 13.       Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych,
 14. 14.       Pełnienie funkcji koordynatora w zakresie przygotowywania i rozliczania wniosków w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania,
 15. 15.       Prowadzenie spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;
 16. 16.       Realizacja obowiązków wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, w tym współpraca  z podmiotami przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych .

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. a.   Forma zatrudnienia- umowa o pracę
 2. b.   Wymiar zatrudnienia- pełen etat
 3. c.    Termin zatrudnienia- marzec 2022r.
 4. d.   Wynagrodzenie- zgodnie z przepisami szczególnymi;
 5. e.   Rodzaj pracy- praca biurowa, z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 6. f.     Miejsce pracy- budynek  Urzędu Gminu w Kawęczynie, Kawęczyn 48, na pierwszym piętrze, brak windy osobowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz parking znajdują się przy wejściu B do budynku, dostęp do stanowiska pracy jest swobodny.

5. Wskaźniki zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił  co najmniej  6%.

6. Wymagane dokumenty:

a)   list motywacyjny,

b)   życiorys – curriculum vitae,

c)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)   kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (w tym świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenie o zatrudnieniu itp. ),

e)   kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy (kursy, szkolenia, certyfikaty, referencje itp.),

f)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym  stanowisku pracy

g)   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

j)     oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

k)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony internetowej urzędu),

l)     Podpisana klauzula informacyjna o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  w procesie rekrutacji (do pobrania ze strony internetowej).

m)  Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku gdy osoba chce skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oświadczenia i klauzula powinny być  czytelnie podpisane przez kandydata/tkę .

 Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem. Komisja Rekrutacyjna może prosić o okazanie oryginału w/w dokumentów w toku prowadzonego postępowania (do wglądu).

7. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2022r. do godziny 11:00.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

8.  Przepisy końcowe:

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą poddani rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kaweczyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Dokumentacja pięciu najlepszych kandydatów będzie przechowywana przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie niezwłocznie zniszczona.

Oferty pozostałych kandydatów będą odsyłane w terminie do 10 dni od ogłoszenia o wynikach naboru w BIP - lub po uzgodnieniu telefonicznym - odebrane osobiście przez kandydata.

 

 Ogłoszenie plik pdf

Klazula informacyjna RODO plik pdf 

Kwestionariusz osobowy plik pdf

Kwestionariusz osobowy plik doc