Informacja dla osób niesłyszących

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KAWĘCZYNIE

Stanowisko urzędnicze: ds. podatków i opłat

 

  1. Wymagania formalne (niezbędne):

a)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

b)   obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

c)    posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego pracę na w/w stanowisku;

d)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e)   wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne;

f)     nieposzlakowana opinia. 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)   dodatkowo punktowane: znajomość zasad planowania działalności jst, zagadnień finansów publicznych, podstawowych zasad ordynacji podatkowej;

b)   ogólna znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o funduszu sołeckim;

c)    znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i statutu Gminy,

d)   umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

e)   sumienność,

f)     umiejętność organizacji własnej pracy,

g)   odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista,

h)   dyspozycyjność i chęć poszerzania wiedzy,

i)     biegła obsługa komputera i Internetu 

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Sporządzanie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kompleksowa obsługa tej opłaty.
  2. Kompleksowa obsługa podatku od środków transportowych (w tym wymiar, ewidencja, udzielanie ulg, egzekucja).
  3. Obsługa rachunku bankowego prowadzonego w zakresie danych osobowych, opłaty śmieciowej i podatku od środków transportowych.
  4. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej: kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie stanowiska,
  5. Prowadzenie księgowości analitycznej wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego; 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a.   Forma zatrudnienia- umowa o pracę;

b.   Wymiar zatrudnienia- 1/1 etatu;

c.    Termin zatrudnienia- listopad/grudzień br.

d.   Wynagrodzenie- zgodnie z przepisami szczególnymi;

e.   Rodzaj pracy- praca biurowa, z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie;

f.     Miejsce pracy- budynek  Urzędu Gminu w Kawęczynie, Kawęczyn 48, na pierwszym piętrze, brak windy osobowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz parking znajdują się przy wejściu B do budynku, dostęp do stanowiska pracy jest swobodny.

5. Wskaźniki zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił  co najmniej  6%.

 6. Wymagane dokumenty:

a)   list motywacyjny,

b)   życiorys – curriculum vitae,

c)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)   kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (w tym świadectwa pracy itp),

e)   kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy (kursy, szkolenia, certyfikaty, referencje itp.),

f)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy

g)   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

j)     oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

k)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony internetowej urzędu),

l)     Podpisana klauzula informacyjna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (do pobrania ze strony internetowej).

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oświadczenia i klauzula powinny być czytelnie podpisane przez kandydata/tkę .

 Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem.

 7. Miejsce i termin składania ofert:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: ds. podatków i opłat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2021 r. do godziny 15:00.

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 8.  Przepisy końcowe:

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne będą poddani rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kaweczyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Dokumentacja pięciu najlepszych kandydatów będzie przechowywana przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie niezwłocznie zniszczona.

Oferty pozostałych kandydatów będą odsyłane w terminie do 10 dni od ogłoszenia o wynikach naboru w BIP - lub po uzgodnieniu telefonicznym - odebrane osobiście przez kandydata.

                                     

       Wójt

/-/Jan Nowak

Ogłoszenie, kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna plik pdf