Informacja dla osób niesłyszących

Nabór na stanowisko urzędnicze: ds. Pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kawęczynie - 17.02.2022

OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY KAWĘCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KAWĘCZYNIE  z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

Stanowisko urzędnicze: ds. Pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

Wymagania formalne (niezbędne):

a)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    publicznych ;

b)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

c)    posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego pracę na w/w stanowisku;

d)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e)    wykształcenie: minimum średnie;

f)     staż pracy: minimum 3 lata

g)    nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

dodatkowo punktowane:

a)    doświadczenie zawodowe  w realizacji zadań o podobnym charakterze, odbyte szkolenia, kursy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych , zamówień publicznych;

b)    pożądana znajomość: ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Prawo o stowarzyszeniach, Prawo budowlane ,Polityk regionalnych Unii Europejskiej i zasad realizacji (w tym rozliczanie) programów współfinansowanych ze środków UE (podstawowe ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, itd.), podstawowe zasady: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami, ustawy o dostępie do informacji publicznej;

c)    znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i statutu Gminy,

d)    umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań i radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp.

e)    Sumienność i odpowiedzialność;

f)     Dyspozycyjność i chęć poszerzania wiedzy;

g)    Kreatywność i inicjatywa,

h)    Biegła obsługa podstawowych programów komputerowych i Internetu.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. 1.   Bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 2. 2.   Przygotowywanie i opracowywanie dokumentów aplikacyjnych o przyznanie funduszy zewnętrznych,
 3. 3.   Administrowanie złożonymi wnioskami o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na etapie ubiegania się o środki i rozliczanie środków,
 4. 4.   Monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych,
 5. 5.   Bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 6. 6.   Przygotowywanie i opracowywanie dokumentów aplikacyjnych o przyznanie funduszy zewnętrznych,
 7. 7.   Administrowanie złożonymi wnioskami o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na etapie ubiegania się o środki i rozliczanie środków,
 8. 8.   Monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych,
 9. 9.   Realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 10. 10.       Współpraca i nadzór nad merytoryczną realizacją zadania ze środków zewnętrznych,
 11. 11.       Współdziałanie w organizowaniu Kół Gospodyń Wiejskich oraz nadzór nad ich działalnością,
 12. 12.       Pełnienie funkcji koordynatora w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,
 13. 13.       Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych,
 14. 14.       Pełnienie funkcji koordynatora w zakresie przygotowywania i rozliczania wniosków w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania,
 15. 15.       Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów wymaganych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. a.   Forma zatrudnienia- umowa o pracę
 2. b.   Wymiar zatrudnienia- pełen etat
 3. c.    Termin zatrudnienia- marzec 2022r.
 4. d.   Wynagrodzenie- zgodnie z przepisami szczególnymi;
 5. e.   Rodzaj pracy- praca biurowa, z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 6. f.     Miejsce pracy- budynek  Urzędu Gminu w Kawęczynie, Kawęczyn 48, na pierwszym piętrze, brak windy osobowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz parking znajdują się przy wejściu B do budynku, dostęp do stanowiska pracy jest swobodny.

5. Wskaźniki zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił  co najmniej  6%.

6. Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)    życiorys – curriculum vitae,

c)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (w tym świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne itp. ),

e)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy (kursy, szkolenia, certyfikaty, referencje itp.),

f)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym  stanowisku pracy

g)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

j)     oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

k)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony internetowej urzędu),

l)     Podpisana klauzula informacyjna o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  w procesie rekrutacji (do pobrania ze strony internetowej).

m)  Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku gdy osoba chce skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oświadczenia i klauzula powinny być  czytelnie podpisane przez kandydata/tkę .

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem. Komisja Rekrutacyjna może prosić o okazanie oryginału w/w dokumentów w toku prowadzonego postępowania (do wglądu).

7. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022r. do godziny 15:00.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

8.  Przepisy końcowe:

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne będą poddani rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kaweczyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Dokumentacja pięciu najlepszych kandydatów będzie przechowywana przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie niezwłocznie zniszczona.

Oferty pozostałych kandydatów będą odsyłane w terminie do 10 dni od ogłoszenia o wynikach naboru w BIP - lub po uzgodnieniu telefonicznym - odebrane osobiście przez kandydata.

 

Wójt

/-/Jan Nowak

Ogloszenie plik pdf 

Klazula informacyjna RODO plik pdf 

Kwestionariusz osobowy plik pdf

Kwestionariusz osobowy plik doc