Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJE PRZED PAŻDZIERNIKIEM 2022

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poleg ającego: na Budowie 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towar

Zawiadomienie plik pdf

Zawiadomienie - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zawiadomienie plik pdf

Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ) podaje się do publicznej wiadomości, że dn.15.11.2021r. wydana została decyzja znak: ROŚ.OŚ.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowie 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która będzie realizowana na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr.: 144/9, 143/15 i 142/7, obręb Marianów Kolonia, w miejscowości Marianów Kolonia, gmina Kawęczyn, pow. turecki, woj. wielkopolskie.

Decyzja ta została wydana na wniosek: osoby fizyczne Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w siedzibie Urzędu.

W tym celu strona winna skontaktować się z tut. Urzędem (Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) pod nr. telefonu 063 288 59 22 i ustalić termin oraz sposób udostępnienia dokumentów. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

2 Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, Aleja 1 Maja 7, 62- 500 Konin) za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn( Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

JAN NOWAK

/-/ WÓJT GMINY KAWĘCZYN

Obwieszczenie plik pdf

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021 -2022

wojewodzki-fundusz-ochrony-środowiska-w-poznaniu-logo               Herb gminy Kawęczyn

Wójt Gminy Kawęczyn informuje, iż Gmina Kawęczyn otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kawęczyn w latach 2021-2022".

Usługa obejmować będzie 100 % kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz koszty demontażu (jeśli dotyczy). Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Kawęczyn, którzy są właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Kawęczyn.

Usługa usuwania azbestu dla rolników (jeżeli jest związana z produkcją rolną) stanowi pomoc de minimis.

Mieszkańcy Gminy Kawęczyn zainteresowani ww. programem proszeni są o złożenie wniosku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w godz. 7.30 – 15.30 w Punkcie Informacyjnym w terminie do 16.08.2022 roku.

Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn w Punkcie Informacyjnym, ze strony internetowej: www.bip.kaweczyn.pl zakładka Informacje Środowiskowe.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 063 288 59 22 - Agnieszka Sasiak

/-/Jan Nowak

Wójt Gminy Kawęczyn

Wniosek na utulizację zdjętego już azbest plik pdf

Wniosek na demontaż i utylizacje azbestu plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek - Rozbudowa drogi krajowej nr 83

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 83/1,85,86 w obrębie Marcinów w Gminie Kawęczyn

Obwieszczenoie plik pdf

Zawiadomienie - Obwieszczenie "Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Kawęczyn na działkach 382, 403/6, 405 na długości 1,4 km".

Obwieszczenie plik pdf 

Budowa drogi w Leśnictwie - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Obwieszczenie plik pdf

Informacja o wydaniu decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn”

Informacja link pdf

Farma fotowoltaiczna w Marcinowie - Obwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 24.12.2021 r.

Obwieszczenie plik pdf

pt. Budowa drogi w Leśnictwie - Obwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 10.01.2022 r.

Obwieszczenie plik pdf

Sprostowanie do obwieszczenia z dnia 24 stycznia 2022 r.- budowa telefonii komórkowej w Ciemieniu

Sprostowanie obwieszczenia plik pdf

Zakończenie postępowania - Budowa elektrowni fotowoltaicznej - Czachulec Nowy

Obwieszczenie plik pdf

Regulamin do realizacji zadania pt.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Kawęczyn w 2022 r.”.

Zarządzenie wraz z załacznikiem plik pdf

Wniosek pllik pdf

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej w Czachulcu Nowym

Obwieszczenie - zawiadomienie plik pdf

Obwieszczenie - podanie do informacji plik pdf

Decyzja - plik pdf

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego: "budowy budynku inwentarskiego w miejscowości Dziewiątka gm. Kawęczyn "

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 z późn. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego przewidzianego dla 287,60 DJP bydła mlecznego o powierzchni zabudowy do 3648,15 m², budowie silosu przeznaczonego na kiszonki o powierzchni zabudowy do 2000 m², budowie dróg komunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 3000 m², na działce ewid. nr 201, 200/2 obręb Dziewiątka gm. Kawęczyn” Wójt Gminy Kawęczyn

 zawiadamia, że:

 • postanowieniem z dnia 31.03.2022 nr: ROŚ.OŚ.6220.11.2021 r. tutejszy organ zawiesił przedmiotowe postępowanie na wniosek inwestora,
 • na powyższe postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia,
 • z treścią ww. postanowienia oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu. W tym celu strona winna skontaktować się z tut. Urzędem (Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) pod nr. telefonu 063 288 59 22 i ustalić termin oraz sposób udostępnienia dokumentów lub w sposób wskazany w art. 49b § 4 k.p.a.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy

Jan Nowak/-/Obwieszczenie-o zakończeniu postępowania ROŚ-OŚ.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE TELEKOMUNIKACYJNEGO OBIEKT

Obwieszczenie plik pdf

Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych obręb Dziewiątka działki o nr ew.: 161/2 i 171

Na podstawie art. 61  § 4 oraz 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Kawęczyn,

zawiadamia,

że na wniosek firmy EPLANT 90 Sp. z o. o. z dnia 5 kwietnia 2022 r. (data wpływu do urzędu 11 kwietnia 2022 r.) Wójt Gminy Kawęczyn wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu paneli fotowoltaicznych ”Dziewiątka” o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o mocy do 200 MW i pojemności do 800 MWh, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowana w całości, zlokalizowana w gminie Kawęczyn, obręb Dziewiątka na działkach o nr ew.: 161/2 i 171.  

 Ponadto informuję, że pismem z dnia 21.04.2022 r. ww. wniosek  wraz z dokumentacją został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego  Inspektoratu   Sanitarnego  w Turku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel.: 63 288 59 22.

 Wójt Gminy Kawęczyn

/-/ Jan Nowak

 

Obwieszczenie plik pdf

Zawieszenie postępowania plik pdf

OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego: zbierania i magazynowania odpadów, które będzie realizowane na działce nr.: 8, obręb Głuch

Działając na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t. j. Dz.U. 2021r. poz.2373 ze zm.], Wójt Gminy Kawęczyn

zawiadamia strony postępowania

- o wydaniu postanowienia nr ROŚ.OŚ.6220.6.2021 z dnia 28.04.2022 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na – zbieraniu i magazynowaniu odpadów, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr.: 8, obręb Głuchów, w miejscowości Głuchów, gmina Kawęczyn, pow. turecki, woj. Wielkopolskie wszczętego wnioskiem Inwestora – firmy Sort-Plast z dnia 4.10.2021 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu  (Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem prowadzącym sprawę pod nr 63 288 59 22.

  

 Wójt Gminy Kawęczyn

/-/Jan Nowak

Obwieszczenie plik pdf

Postanowienie oddziaływanie na środowisko plik pdf

Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia plik pdf

Obwieszczenia Wójta Gminy Turek dot. "Rozbudowy drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek-Turkowice- Kowale Pańskie

Obwieszczenie plik pdf

Przedsięwzięcie polegające na: wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Leśnictwo VI w granicach działek o nr ew.: 131/4, 146, 147 (obręb 0011 Leśnictwo)

Postanowienie plik pdf

wydłużenie terminu plik pdf

Obwieszczenia Wójta Gminy Turek dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek-Turkowice- Kowale Pańskie z czerwca 2022

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania ROŚ-OŚ.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE TELEKOMUNIKACYJNEGO OBIEKT

Obwieszczenie plik pdf 

Obwieszczenia o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie pn.: budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego Orange Polska S.A. nr 63570 PKO Kawęczyn Ciemień

, która będzie realizowana na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 170, obręb Ciemień.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie plik pdf

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie plik pdf

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr ROŚ-OŚ.6220.16.2021

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie - udział społeczeństwa dot. sprawy nr ROŚ-OŚ.6220.11.2021

Wójt Gminy Kawęczyn                                       Kawęczyn, dnia 23-09-2022  r.

ROŚ-OŚ.6220.11.2021

Wójt Gminy Kawęczyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego przewidzianego dla 287,60 DJP bydła mlecznego o pow. zabudowy do 3648,15 m2,  budowie silosu przeznaczonego na kiszonki o powierzchni zabudowy do 2000 m2, budowie dróg komunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 3000 m2 na dz. ew. nr 201, 200/2 obręb Dziewiątka, gmina Kawęczyn powiat turecki, województwo wielkopolskie.

W ramach w/w procedury istnieje możliwości  zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, pok. nr 12 w dni robocze w godzinach 7:30-15:00.

Uwagi i wnioski odnośnie planowanego przedsięwzięcia można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl w terminie 30 dni od dnia  publicznego ogłoszenia niniejszej informacji. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń sołectwa Dziewiątka.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ prowadzący postępowanie tj. Wójt Gminy Kawęczyn.

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE wydłużenie terminu "Budowy 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Obowieszczenie plik pdf 

DEKLARACAJ ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE „BUDOWA PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”

Deklaracja plik pdf

Ogłoszenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej TUR3081 realizowanego w Kowale Pańskie Kolonia 45a

Ogłoszenie plik pdf

Decyzja plik pdf

OBWIESZCZENIE –zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego: na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TUR3081

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV SIEDLISKA I o mocy wytwórczej do 1,5 MW realizowanej w granicach działki o nr ew. 219 S

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH pn: „wydobywanie kopaliny (kruszywa naturalnego) metodą odkrywkową ze złoża Leśnictwo V w granicach działki o nr. ewid. 131/4

Obwieszczenie plik pdf

Wójt Gminy Kawęczyn podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisk

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE z dnia 26 marca 2021 r. dotyczącą wydobywaniu kopaliny (kruszywa naturalnego) metodą odkrywkową ze złoża Leśnictwo

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

Sprostowanie obwieszczenia plik pdf

Obwieszczenie plik pdf

Informacja o książce ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym

Zgodnie z artykułem 42 b pkt 1e ustawy Prawo Łowieckie  Wójt  Gminy Kawęczyn podaje  do publicznej  wiadomości  informację  o miejscu przechowywania  książki ewidencyjnej  pobytu na polowaniu  indywidualnym  oraz o sposobie  i zakresie udostępnienia informacji  zawartych  w tej książce.

 Koło Łowieckie  „Venator”  - informacje  można uzyskać  pod nr telefonów: 604-483-891-52-856 ,  661-121-561  oraz  669-891-524

Koło  Łowieckie    „Lis”  - książka  prowadzona  jest  w  systemie  dla Kół Łowieckich  Polskiego Związku  Łowieckiego   EKEP.

Koło łowieckie   „Złoty Róg” -  informacja pod nr telefonu  692-498-432                                            

Spotkanie z właścicielami lasów

     W związku  z koniecznością  przeprowadzenia  konsultacji z właścicielami  lasów na terenie Gminy Kawęczyn  dyżuru przedstawiciela firmy Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych „TAXUS”.  Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że w dniu 11 marca br. w godzinach od 10-tej do 15-tej w pokoju nr 11 przedstawiciel wykonawcy  odpowie na wszystkie  pytania właścicieli  i postara się rozwiązać wszystkie problemy związane z gospodarką leśną.

 

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych

       „TAXUS”

ul .Bukowska 114C/10

60-397  Poznań

Opracowywanie Projektów dokumentów Programów ochrony powietrza

Opracowywanie Projektów dokumentów Programów ochrony powietrza

Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątka

Kawęczyn, dnia 20.02.2020 r.  

ROŚ-OŚ.6220.9.2019

Zawiadomienie- Obwieszczenie

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 20.02.2020 roku została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątka”.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kawęczyn   www.bip.kaweczyn.pl.  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
 2. A/a

 

 

 

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Siedliska o mocy wytwórczej do 1MW

Kawęczyn, dnia 31.01.2020 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.11.2019

ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

że w dniu 31.01.2020 roku, działając w oparciu o opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku z dnia 04.12.2019 r. znak: ON.NS.452.3.45.2019, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole  z dnia 11.12.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.327.2019.IW oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.01.2020 r., znak: WOO-IV.4220.1480.2019.WP.2 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.11.2019) dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedliska o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej na działce o nr. ew realizowanej na działce 172 i części działki 209 obręb 0020 Siedliska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tym za magazynem energią i stacją ładowania.

Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Greenprojekt 20 sp. z o.o., ul. Górników z „Danuty” 25/60, 43-603 Jaworzno (adres do korespondencji - ul. Długa 3, 43-100 Tychy r.  (data wpływu: 18.11.2019 r.).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Kawęczyn  www.bip.kaweczyn.pl.  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątk

Kawęczyn, dnia 27.01.2020 r.  

ROŚ-OŚ.6220.9.2019

Zawiadomienie

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 2018 poz. 2096) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątka zlokalizowanych na działkach:

 • 71/1, 89/1, 82/1, 91, 92/1, 93, 83, 85/1, 94/1, 95, 84 obręb Czachulec Nowy;
 • 23, 24, 26, 25, 33 obręb Młodzianów;
 • 311 obręb Leśnictwo
 • 34, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 39/3, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 45/1, 46, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 58, 59/1,61/1, 62/1, 63/1, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 89, 90, 91, 92, 94, 3/2, 4/3, 5/2, 6/2, 7/5, 7/7, 8/2, 9/2, 10/2, 11, 14/4, 14/6, 15/2, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/3, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/8, 31/10, 31/12, 31/14, 32/1, 33 obręb Dziewiątka;
 • 187 obręb Kowale Pańskie Kolonia

zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14,  w tym  m.in. z opiniami:

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku z dnia 06.11.2019 r. znak: ON.NS.452.3.40.2019

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.285.2019.RG

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - z dnia 06.12.2019 r., znak: WOO-II.4220.6.2019.MM.2.

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kawęczyn  www.bip.kaweczyn.pl.  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik
 2. strony postępowania
 3. A/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do odchowu

Kawęczyn, dnia 20.01.2020 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.10.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

 

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

 

że w dniu 20 stycznia 2020 roku, umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do odchowu kaczek w obsadzie 2362 kaczki= 9,44 DJP lub gęsi 945 szt.= 7,56 DJP oraz zwiększenie obecnej obsady bydła z obsady 62,7 DJP na obsadę 78,7 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym dz. ewid. Nr 40 obręb Kowale Pańskie Kolonia

Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Inwestora Jarosława Binkowskiego, reprezentowanego przez Macieja Jakubka z firmy EKOMA z Kalisza. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia.

 

 Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony

Budowa farmy fotowoltaicznej - Siedliska dz. nr 172 i 209

Kawęczyn, dnia  07.01.2020 r.

ROŚ-OŚ.6220.8.2019

Z A W I A D O M I E N I E

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096 t. j.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie                      w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedliska o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej na działce o nr. ew realizowanej na działce 172 i części działki 209 obręb 0020 Siedliska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tym za magazynem energią i stacją ładowania zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14.       

Ponadto informuje, iż w aktach sprawy znajdują się:

- opinia  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku z dnia 04.12.2019 r. znak: ON.NS.452.3.45.2019  

- opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole  z dnia 11.12.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.327.2019.IW

-  opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.01.2020 r., znak: WOO-IV.4220.1480.2019.WP.2

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Kawęczyn   www.bip.kaweczyn.pl.  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

 1. strony postępowania – wg wykazu
 2. A/a

 

 

 

Budynek inwentarski - Kowale Pańskie Kolonia

Kawęczyn, dnia  07.01.2020 r.

ROŚ-OŚ.6220.10.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096 t. j.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie                 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do odchowu kaczek w obsadzie 2362 kaczki= 9,44 DJP lub gęsi 945 szt.= 7,56 DJP oraz zwiększenie obecnej obsady bydła z obsady 62,7 DJP na obsadę 78,7 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym dz. ewid. Nr 40 obręb Kowale Pańskie Kolonia zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14.       

Ponadto informuje, iż w aktach sprawy znajdują się:

- opinia   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku postanowienie z dnia 05.11.2019 r. znak: ON.NS.452.3.38.2019  

-    pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  postanowienie z dnia 11.12.2019 r., znak: WOO-IV.4220.1327.2019.JM.2

- pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole postanowienie z dnia 31.12.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.286.2019.RG

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

 1. strony postępowania – wg wykazu
 2. A/a

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art 13 RODO
 

Zgodnie z w art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1), dalej “RODO” , informuję ,żę:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kawęczyn.
  Z administratorem można kontaktować się:
 • listownie: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48,
 • telefonicznie: +48 63 / 288 59 10,
 • e-mailowo: ugkaweczyn@kaweczyn.pl.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można się kontaktować:
 • listownie: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48,
 • telefonicznie: +48 63 / 288 59 10,
 • e-mailowo: iod@kaweczyn.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie ar. 6 ust.1 lit.c I e RODO, w związku z art. 71ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 z póź. Zm.)
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących kategoriach; numer działki ewidencyjnej, numer księgi wieczystej, imie i nazwisko, adres do korespondencji, charakter stanu władania.
 5. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi informatyczne wobec Administratora.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z  2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).
 8.  Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,
 • sprostowania swoich danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są: wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalanie stron postępowania, jednostki samorządu terytorialnego, sądy powszechne lub też pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Siedliska

Kawęczyn, dnia 19.11.2019 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.8.2019

ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.                     o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                              w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

 

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

 

że w dniu 19.11.2019 roku, działając w oparciu o opinie:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku postanowienia z dnia 29.08.2019 r. znak: ON.NS.452.3.29.2019

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowienie z dnia 05.09.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.228.2019.RG

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - postanowienie znak:                   z dnia 06.09.2019 r., znak: WOO-IV.4220.1072.2019.WB.1.

 

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.8.2019)                     dla:

Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedliska I o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej w południowej części działki o nr ew. 219 obręb 0020 Siedliska (gm. Kawęczyn) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynem energii  i stacją ładowania.

 

Postępowanie wszczęto zostało na wniosek  Greenprojekt 20 sp. z o.o., ul. Górników z „Danuty” 25/60, 43-603 Jaworzno (adres do korespondencji - ul. Długa 3, 43-100 Tychy r.  (data wpływu: 24.05.2019 r.).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn.

 

Wójt

Jan Nowak /-/

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Otworzenie punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn"

Kawęczyn, dnia 18.11.2019 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.1.2018

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

że w dniu  11 lutego 2019 roku, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku,  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wydał decyzję zmieniającą decyzję środowiskową wydaną przez Wójta Gminy Kawęczyn znak; ROS-OŚ.6220.1.2018  z dnia 28 lutego 2018 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: Otworzenie punktu skupu złomu  i surowców wtórnych  w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym nr 133 obręb Kawęczyn, gmina Kawęczyn.

Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Inwestora Przemysława Wysockiego właściciela firmy DOMINATOR Skup Złomu i Metali Kolorowych, Kawęczyn 49 b, 62-704 Kawęczyn, reprezentowany przez Monikę Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 Władysławów. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy                  w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kawęczyn.

                                                                                                                                                                                              Z up. Wójta

                                                                                                                                                                                        Edyta Balcerzak /-/

                                                                                                                                                                                           Skarbnik Gminy

Zwiększenie obecnej obsady z 82,80 DJP do 96,80 DJP- Kawęczyn

ROŚ-OŚ.6220.7.2019

Z A W I A D O M I E N I E

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096 t. j.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zwiększeniu obecnej obsady z 82,80 DJP do 96,80 DJP bydła mieszanego w ramach realizacji programu „Modernizacji gospodarstw rolnych  w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powiat turecki gm. Kawęczyn, obręb Kawęczyn dz. ewid. nr 363 i 364 zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14.                       

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

/-/ Z up. Wójta

Mgr Teresa Kęska

Kierownik USC

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunowaniach

Rozbudowa istniejącej obory o pomieszczenia hodowlane przeznaczone dla bydła mlecznego - Tokary Pierwsze

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

Budowa drogi gminnej w Ciemieniu załączonego zawiadomienia RDOŚ w Poznaniu

Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
Budowa drogi gminnej w Ciemieniu załączonego zawiadomienia RDOŚ w Poznaniu

Budowa drogi gminnej w Marianowie

Zawiadomienie

Rozbudowie istniejącej obory o pomieszczenia hodowlane przeznaczone dla bydła mlecznego

Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2019 roku

Zawiadomienie o wszcęciu postępowania

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu

Obwieszczenie SKO w Koninie

Obwieszczenie

Decyzja środowiskowa – Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów, Gmina Kawęczyn.

Zawiadomienie o  wydłużeniu terminu

 

 

Kawęczyn, dnia 26 czerwiec 2019 r.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN

Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t. j. że:

- w dniu 14.06.2019 r. Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku postanowienie z dnia 12.06.2019 r. znak: ON.NS.452.3.16.2019 pismo o odstąpieniu od zajęcia stanowiska w sprawie inwestycji polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów Gmina Kawęczyn

- w dniu 12.06.2019 r. Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymał od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole postanowienie z dnia 10.06.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.132.2019.IW stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określające warunki w decyzji dla inwestycji polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów Gmina Kawęczyn

 • w dniu 11.06.2019 r. Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienie z dnia 11.06.2019 r., znak: WOO-IV.4220.643.2019.WP.1 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określające warunki w decyzji dla inwestycji polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów Gmina Kawęczyn.

 • w dniu 11.06.2019 r. i 18.06.2019 roku strony postępowania złożyły do tut. urzędu pisma w sprawie toczącej się procedury. Treść pism została przesłana do Wnioskodawcy celem zajęcia przez niego stanowiska w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 14 w godz. od 7:30 do 15:00. nr tel. (063) 288 59 24.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kawęczynie, a także zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn oraz w miejscu powstania planowanej inwestycji.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik

Referatu Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

Decyzja środowiskowa – Budowa  Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów, Gmina Kawęczyn.

Informacja o kolejnym etapie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Uprzejmie informuję, że Gmina Kawęczyn zamierza rozpocząć kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, jednocześnie starając się o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. W związku z powyższym informujemy, że osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków mogą składać deklaracje w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24 maja 2019 r.( tj. piątek) w godz. 8.00-15.00  

Przedsięwzięcie będzie realizowane po uzyskaniu przez gminę zewnętrznego wsparcia finansowego. 

Według wstępnych szacunków, koszt budowy jednej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków może wynieść ok. 20 — 25 tys. zł (w zależności od liczby osób, stan na rok 2017). 

Podstawowe warunki udziału w programie: 

1. Posiadanie prawa własności na nieruchomość, na której zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia.

2. Odpowiednie warunki geologiczne umożliwiające wybudowanie oczyszczalni.

3. Nieruchomość nie znajduje się w zasięgu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Brak zaległości z tytułu danin publicznych. 

Szczegółowe informacje zawarte są w deklaracji oraz dostępne u Pani Agnieszki Sasiak  pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Kawęczyn (numer telefonu 63 288 59 24). 

Wkład własny mieszkańców będzie ustalony po uzyskaniu dofinansowania przez gminę. 

Deklaracja przystąpienia do budowy oczyszczalni ścieków 

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu pn. "Programu ochrony powietrza"

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu pn. "Programu ochrony powietrza"

Obwieszczenie Prezesa Samorządwoego Kolegium Odwoławczego w Koninie

Decyzja środowiskowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów; obręb Marianów dz. nr 77, 234/1, 236, 235/1, 232/1, 228/3 gm. Kawęczyn

Decyzja środowiskowa - Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Marianów; obręb Marianów dz. nr 77, 234/1, 236, 235/1, 232/1, 228/3 gm. Kawęczyn

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zwiększenie obsady bydła w Nowym Czachulcu

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

 

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

 

że w dniu 2 kwietnia 2019 roku, działając w oparciu o opinie:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku znak: ON.NS.452.3.6.2019 z dnia 11.02.2019 r.

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZŚ.3.435.1.32.2019.EJ z dnia 11.02.2019

 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - postanowienie znak: WOO-IV.4220.111.2019.WP.1 z dnia 14.02.2019 r.

 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.1.2019) dla: Zwiększeniu obecnej obsady  z 93,8 DJP do 143,8 DJP bydła rasy mięsnej – opasowego w ramach realizacji programu „Modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obręb ewidencyjny Czachulec Nowy dz. ewid. nr 88 gm. Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze  geodezyjnym nr 88 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn.

 Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Inwestora Krzysztofa Spychały, reprezentowanego przez Macieja Jakubka z firmy EKOMA z Kalisza. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nowy Czachulec.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie SKO w Koninie dotyczące budowy fermy drobiu na działkach 32 i 33 obręb Czachulec Nowy

Zawiadomienie o złożonym odwołaniu - Punkt skupu złomu i surowców wtórnych

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam

że w dniu 15 marca 2019  r.  wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kawęczyn  z dnia 28 lutego 2019 roku stwierdzającej  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.1.2018) dla Otworzenie punktu skupu złomu  i surowców wtórnych  w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym nr 133 obręb Kawęczyn, gmina Kawęczyn, którego Inwestorem jest Przemysław Wysocki właściciel firmy DOMINATOR Skup Złomu i Metali Kolorowych, Kawęczyn 49 b, 62-704 Kawęczyn, reprezentowany przez Monikę Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 Władysławów. Odwołanie zostało złożone w terminie przez stronę postępowania. W związku z powyższym w dniu 19 marca  2019 roku r. przesłano odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

zawiadomienie o wydaniu decyzji - Otworzenie punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn

Kawęczyn, dnia 28.02.2019 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.1.2018

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

 Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

że w dniu 28 lutego 2019 roku, działając w oparciu o opinie:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku znak: ON.NS.452.3.38.2018  z dnia 05.10.2018 r.
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZŚ.3.436.240.2018.RG z dnia 08.10.2018
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - znak: WOO-IV.4220.1062.2018.KL.3 z dnia 29.11.2018 r.

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.1.2018) dla Otworzenie punktu skupu złomu  i surowców wtórnych  w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym nr 133 obręb Kawęczyn, gmina Kawęczyn.

 Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Inwestora Przemysława Wysockiego właściciela firmy DOMINATOR Skup Złomu i Metali Kolorowych, Kawęczyn 49 b, 62-704 Kawęczyn, reprezentowany przez Monikę Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 Władysławów. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy  w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kawęczyn.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej miejscowości Nowy Czachulec

Załączniki:

zawiadominie Wójta Gminy Kawęczyn

Opinia RDOS

Opinia Wody Polskie

Pismo Inspektor Sanitarny w Turku

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w Kawęczynie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej w miejscowości Nowy Czachulec

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Zwiększeniu obecnej obsady z 93,8 DJP do 143,8 DJP bydła rasy mięsnej – opasowego w ramach realizacji programu „Modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obręb ewidencyjny Czachulec Nowy dz. ewid. nr 88 gm. Kawęczyn

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowc

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn, gmina Kawęczyn.

Zawiadomienie o złożonych odwołaniach od decyzji na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat t

Zawiadomienie o złożonych odwołaniach od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania w wariancie alternatywnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat turecki, województwo wielkopolskie, ( znak:  ROŚ-OŚ.6220.2.2015). 

Zawiadomienie o Projektach Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

ZAWIADOMIENIE

dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu.

Wójt Gminy  Kawęczyn działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) zawiadamia, że w dniu  06.02.2020. w Urzędzie Gminy zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, opracowywanych na okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.

Projekty zostały wyłożone na okres 60 dni, przy czym w myśl treści art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, adresu i telefonu do kontaktu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02 do 06.04. 2020 r. Formularz uwag dostępny jest w Urzędzie Gminy  Kawęczyn.

Jednocześnie informuję, że decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

                                                                             

                                                                             Wójt  Gminy  Kawęczyn               

                                                                             /-/       Jan  Nowak

Zawiadomienie o wydaniu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Kawęczy z dnia 22.12.2018 r. ROŚ-OŚ.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowan

Postanowienie o sprostowaniu omyłki

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec.

Zawiadomienie o wydanej decyzji: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy

Zawiadomienie o wydanej decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania w wariancie alternatywnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz  z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr.  32  i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat turecki, województwo wielkopolskie, (znak: ROŚ-OŚ.6220.2.2015).

decyzja

zawiadomienie

Kampania antysmogowa

Zawiadmienie o wydanym postanowieniu - RDOŚ i Wody Polskie „ Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kaw

Informacja o możliwości składania wniosków na usunięcie azbestu

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obora wolnostanowiskowa dla krów mle

zawiadomienie o wydanej decyzji.pdf 

ZAWIADOMIENIE 1.pdf 

postanowienie -BIP.pdf 

ZAWIADOMIENIE KPA.pdf 

KPA-2.pdf 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wzory dokumentów na dofinansowanie inwestycji dotyczących odnawialnych żródeł energii

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym.

Informacja o możliwości składania deklaracji na montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki.

Deklaracja mieszkańca - fotowoltaika.doc

Deklaracja mieszkańca - kolektory słoneczne.doc

Komunikat dla mieszkancow- deklaracje -oze...pdf 

regulamin OZE-1.doc

Zawiadmonienie o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża „Leśnictwo IIR

Zawiadamienie Wójta Gminy Kawęczyn o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoż

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu oraz o zakończeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn, gmina Kawęczyn. 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 8 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„

Zawiadomienie o złozonym odwołaniu od decyzji z dnia 25 sierpnia 2016 roku znak ROŚ-OŚ.6220.2.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdżary na odcinku Miłaczew-Skarżyn.

Zawiadomienie o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki,

Informacja z dnia 23 czerwca 2016 r. - ferma drobiu

Konsultacyjne projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja z dnia 22 czerwca 2016 r. - studnia głębinowa, obręb ewid. Czachulec Nowy.

Protokół z rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na

Zawiadomienie o wydłuzeniu terminu - wykonanie studni głębinowej na działce o nr 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn

Informacja - zakończenie postępowania

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ - BUDOWA KURNIKÓW W CZACHULCU NOWY

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o ponownej procedurze udziału społeczeństwa - budowa ferm drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec

uzupełnienie raportu I.pdf 

uzupełnienie raporu II.pdf 

obwieszczenie - udzial spolecznstwa II.pdf 

Informacja o wydanym postanowieniu - budowa obory dla bydła mlecznego krów mlecznych w m. Dziewiątka, gm. Kawęczyn.

Informacja - zakończenie postępowania.

Zawiadomienie o niedotrzymaniu terminu.